EBH/1026/2008

EBH/1026/2008

 

 

 

Kérelmező a Hatósághoz írt kérelmében előadta, hogy 1994. július 18-a óta áll  munkaviszonyban az I. Zrt. jogelődjével, 2004. október 18-án született első, majd 2006.  május 26-án második gyermeke, akiknek a születését megelőzően gazdasági igazgató volt az  eljárás alá vont jogelődjénél, az I. Kht.-nál, munkaszerződése is ennek a munkakörnek a  betöltéséről szólt.

 

Kérelmező 2007. márciusában gyes mellett szeretett volna ismét munkába állni, erről  tájékoztatta munkáltatóját. Munkáltatója közölte vele, hogy vegye ki az időközben felgyülemlett szabadságit, azonban a  munkába állás időpontjáról közelebbi tájékoztatást nem adott.  Az eljárás alá vont 2007. június 26-án jelezte először Kérelmezőnek, hogy meg kívánja vele  beszélni munkába állításának feltételeit.  2007. július 20-án végül arról tájékoztatta az eljárás alá vont vezetője Kérelmezőt, hogy az  általa korábban betöltött gazdasági igazgatói munkakör megszűnt, ezért belső ellenőri munkát  ajánlott fel számára, mondván, hogy ezt a munkát otthon is lehet végezni.

 

Kérelmező a felajánlott belső ellenőri munkakört nem fogadta el, mivel az korábbi személyi  alapbéréhez képest jóval alacsonyabb juttatással járt volna.

 

Kérelmező álláspontja az volt, hogy az eljárás alá vont valószínűleg két kisgyermeke miatt  nem kívánta alkalmazni korábbi munkakörében, és a helyettesítésére korábban kinevezett B.  K. helyett határozatlan időre kinevezték P. Cs.-t a Gazdasági Igazgatóság élére.  Előadta még, hogy az eljárás alá vont jogelődje 2008. január 1-el Zrt.-vé átalakult, az átalakult  szervezetben továbbra is létezik az a munkakör, melyet korábban betöltött. Kérelmező arról is  tájékoztatta a Hatóságot, hogy az eljárás alá vont törvénysértő magatartásával szemben az  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség Közép-magyarországi Munkaügyi Felügyelőségénél is panaszt tett, a Felügyelőség panaszát megalapozottnak találta.

 

A Hatóság az ügyben tárgyalást tartott, melyre idézte az eljárás alá vont vezetőjét, és értesítette Kérelmezőt személyes meghallgatás céljából.

 

Kérelmező a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy az eljárás alá vont továbbra sem foglalkoztatja, és ügyében semmilyen előrelépés nem történt, annak ellenére, hogy az OMMF jogerős határozattal megállapította, hogy a munkáltató megsértette az Mt. 151.§ (4) bekezdésének rendelkezéseit, és a szabálytalanságok megszüntetését rendelte el. A Felügyelet határozatában megjegyezte, hogy a munkáltató a munkavállaló személyi alapbérét egyoldalúan kívánta módosítani, amely összeg kevesebb a munkaszerződésben biztosított személyi alapbéréhez képest.

 

A Felügyelőség határozatából megállapítható, hogy eljárása során az egyenlő bánásmód követelményét nem vizsgálta, így Kérelmező alappal fordult a Hatósághoz, kérve eljárását.

 

Kérelmezőnek a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 21.§ b) pontja alapján lehetősége van arra, hogy gyermekgondozási segély igénylése mellett a gyermek egyéves kora után akár teljes munkaidőben is kereső tevékenységet folytasson. A Kérelmező legkisebb gyermeke 2007. május 26-án töltötte be első életévét, tehát Kérelmező élhetett a jogszabály adta lehetőséggel.

 

A Hatóság az eljárás alá vont védekezését, mely szerint Kérelmező munkaköre időközben megszűnt és az eljárás alá vontnál a korábbi gazdasági igazgató helyett gazdasági és kontrolling igazgatói munkakör létezik, nem fogadta el, ugyanis lehetősége lett volna Kérelmező távollétében helyettest alkalmazni, a tanúként meghallgatott gazdasági és kontrolling igazgató feladatai pedig elmondása szerint sem tartalmaznak lényegesen mást, mint amely feladatokat Kérelmező is ellátott. Tanú megerősítette, hogy Kérelmező gyes-re történő távozását követően B.K. 2005. augusztus 1-ig helyettes gazdasági igazgató volt, ezt követően történt tanú kinevezése határozatlan időre gazdasági kontrolling igazgatói pozícióra.

 

A Hatóság megállapította, hogy az I. Zrt. Kérelmezővel szemben anyasága, valamint egyéb helyzete (vezetői besorolású munkakör) miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy Kérelmezőnek GYES melletti munkába állásra történő jelentkezésekor nem biztosította, hogy korábbi munkakörében vagy azzal azonos munkakörbe alkalmazza olyan feltételek mellett (vezetői besorolás), amelye Kérelmező számára nem kevésbé kedvezőtlenek, valamint, hogy minden, a munkafeltételekben bekövetkezett javulás, amelyre távollétében is jogosult lett volna, esetében is irányadó legyen.

 

 A Hatóság elrendelte a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a jogsértő állapot megszüntetését, és az eljárás alá vontat 1.500.000.-Ft bírság , azaz egymillió ötszázezer forint bírság megfizetésében marasztalta. A Hatóság elrendelte a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat nyilvános közzétételét 30 napra a  www.egyenlobanasmod.hu c. honlapján az általa készített anonimizált formában. A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. 2008. augusztus