EBH/103/2009

EBH/103/2009

 

Egy Alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében kérelmet nyújtott be az Egyenlő Bánásmód  Hatósághoz. Kérelmező szerint az illetékes önkormányzat, mint fenntartó megsértette az egyenlő  bánásmód követelményét egy általános iskola tanulóinak fogyatékosságával és egyéb helyzetével  összefüggésben.

 

Kérelmező kérelmében előadta, hogy az iskola tanulói az önkormányzat határozata alapján olyan új  épületben kezdik meg a tanévet, melyben – szemben a korábbi iskola épülettel – a tárgyi feltételek  nem alkalmasak sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére-oktatására.  Az eljárás során a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti  egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség  tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson az egyezséget az alábbi tartalommal  kötötték meg:

 

  1. A 2009/2010-es tanévtől az iskola minden osztálya használhatja az új iskolaépület tornatermét az órabeosztásnak megfelelően. A fenntartó garantálja, hogy a 2009/2010-es tanévtől tornateremhez  tartozó öltözőkben az iskola diákjainak lehetősége nyílik a testnevelés órákra átöltözni.  2. A mozgásfejlesztés és az eszközök használata az egyezségkötés időpontjától kezdődően  rendszeresen biztosított lesz a kialakított komplex teremben illetőleg az új iskolaépület  mozgásfejlesztő termében. Az egyéni mozgásfejlesztő eszközök (pl. óriási labdák, ugróasztal)  elhelyezésére, használatba vételére e két helyszínen kerülhet sor.  3. A fenntartó intézkedik annak érdekében, hogy az egész iskolai közösség jelenlétével járó iskolai  ünnepélyek igény szerint az új iskolaépület tornateremben is megrendezésre kerüljenek. Az egész  iskolai közösség jelenlétével járó iskolai ünnepélyek megtartására sem kínálkozik alkalmas  helyszín. Ezt az iskolának és a szülőknek kell eldönteniük. A szülőknek meg kell ismerniük a tanév  rendjét, melyről ők is véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek.  4. Az iskola számára nyitva álló udvar akadálymentes kialakítására és felújítására a felek az alábbi  határidőt tűzik ki: 2009. június 15 – szeptember 1. Az udvar felújításával együtt a kerítés  felújítására is sor kerül.  5. A fenntartó vállalja, hogy a vizes helyiségek, mosdók szellőzése érdekében gondoskodik a  megfelelő szellőző-elszívó berendezés felszereléséről 2009. május 31-ig.  6. A fenntartó garantálja, hogy a gyógypedagógus szakemberrel való ellátottság törvényes  létszámnormáit biztosítja. Mind a délutáni, mind a délelőtti tanórai foglalkozásokon az érdemi  oktatás keretében az összevont csoportokat megfelelő gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező  szakember oktatja A 1-3. ill. a 2-4. osztályok összevonása önmagában nem jogellenes intézkedés,  mivel a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy három egymást követő évfolyam tanulóiból összevont  osztályokat alakítsanak ki. A fenntartó megerősíti, hogy amennyiben az osztálylétszámok  növekedése megkívánja, az osztályösszevonások a törvényi követelményeknek megfelelően  megszűntetésre kerülnek.  7. A felek az eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztottak, és közösen kérték a hatóságot,  hogy az egyezségüket hagyja jóvá.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.