EBH/1052/2009

EBH/1052/2009

 

A panaszos az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelemmel fordul a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy a lakóhelye szerint illetékes óvodát fenntartó önkormányzat polgármestere elutasította (autista) sajátos nevelési igényű gyermeke részére az óvodai felvételt megelőző befogadó nyilatkozat kiadását, továbbá, hogy a lakóhely szerint illetékes önkormányzat polgármestere nem teremtette meg a szükséges intézkedéseket a gyermek integrált óvodai nevelésének biztosítására.

 

A hatóság eljárást indított az intézményt fenntartó és a kiskorú lakóhelye szerint illetékes polgármesterrel szemben. Az eljárás során beszerzett iratokból, szakértői véleményből, a tárgyalási jegyzőkönyvből a következők kerültek megállapításra. A kiskorú fogyatékossága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesül a lakóhelyén lakó óvodás gyermekekhez képest, mivel fogyatékossága (autizmusa) miatt nem veheti igénybe annak az oktatási intézménynek az ellátását, amelyet a lakóhelyén lakó hasonló korú, nem fogyatékos gyermekek igen. A gyermek számára hátrányt, aránytalan terhet jelentett volna a lakóhelyétől távollévő óvodába történő napi utazás, tekintettel arra, hogy a kiállított szakvélemény szerint integráltan oktatható. Az eljárás alá vontak az eljárás során úgy nyilatkoztak, hogy azért nem állt módjukban kiadni a gyermek részére a befogadó nyilatkozatot, mivel az intézmény alapító okiratában az alapfokú óvodai nevelés biztosítása szerepel, így nincs kötelezettségük sajátos nevelési igényű gyermek ellátására, és álláspontjuk szerint a vonatkozó jogszabályok szerint az önkormányzatok nem kötelezhetők intézményeik alapító okiratának módosítására. Az eljárás alá vontak arra hivatkoztak, hogy feladat ellátási kötelezettségüknek azért sem tettek eleget, mivel nem volt tudomásuk arról, hogy a gyermek integráltan oktatható, ennek azonban több rendelkezésre álló nyilatkozat is ellentmondott.

 

A hatóság az eljárása során megállapította, hogy az óvodát fenntartó önkormányzat polgármestere – a befogadó nyilatkozat kiadásának elutasításával – megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor megállapította, hogy nem kívánja autista gyermek nevelését biztosítani. A lakóhely szerint illetékes polgármester szintén megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, mivel nem tette meg az elvárható intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a gyermek megfelelő óvodába járhasson, míg a település nem fogyatékos gyermekeinek óvodai ellátását az önkormányzat a helyi óvodában biztosította. Az eljárás alá vont polgármesterek nem bizonyították, hogy megtartották, vagy az adott jogviszony keretében nem voltak kötelesek megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Nem fogadhatók el ésszerűnek a polgármesterek azon indokai, hogy az (autista) sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az önkormányzatokra nézve nem kötelező feladat, az a megyei önkormányzatot terheli, illetve a szükséges feltételek megteremtésére fordítandó költségekre történő hivatkozás sem, hiszen olyan gyermeket akadályoz meg abban, hogy lakóhelyén járjon óvodában, aki integráltan oktatható.

 

Annak ellenére, hogy a szakvélemények alapján a gyermek integráltan oktatható, fogyatékossága miatt nem élhetett ezzel a lakóhelye szerint illetékes óvodában, ami nemzetközi egyezményekbe, magyar jogszabályokba ütközik. Utóbbiak kötelező feladatként írják elő a települési önkormányzatok számára a sajátos nevelési igényű tanulók óvodai neveléséről való gondoskodást, amennyiben – ahogy ebben az esetben is - a gyermek a többi tanulóval együtt oktatható.

 

A hatóság megállapította, hogy az óvodát fenntartó település és a gyermek lakóhelye szerint illetékes település polgármestere megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését – legkésőbb a 2010/2011-es tanév megkezdéséig –, továbbá a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvánosságra hozatalát a honlapján.