EBH/109/2008

EBH/109/2008

 

 

A Hatósághoz forduló kérelmező sérelmezte, hogy a lakóhelye szerinti települési  önkormányzat számára külön kérelme ellenére sem adott lehetőséget a településszerkezeti  terv és helyi építési szabályzat kidolgozása során tartott lakossági egyeztetési eljárásban való  részvételre, hivatkozással arra, hogy kérelmező túl sok peres eljárást kezdeményezett már az  önkormányzattal szemben. Kérelmező fentieket hátrányos megkülönböztetésnek tartotta.

 

Kérelmező állításai alátámasztására a vonatkozó önkormányzati döntéseket csatolta. Az  iratokból megállapítható volt, hogy az egyeztetési eljárásban a település más lakosainak  észrevételeit az önkormányzat érdemben vizsgálta, míg kérelmező javaslatait teljes egészében  figyelmen kívül hagyta. Kérelmező kérelméhez utóbb csatolta azt a jogerős bírósági ítéletet is,  mely ugyanezen vizsgált eset kapcsán megállapította kérelmező személyiségi jogainak  megsértését. A Hatóság eljárást indított a települési önkormányzat ellen, és a bíróság által  megállapított tényállás alapul vételével Kérelmező védett tulajdonságát, valamint az őt ért  hátrányt valószínűsítettnek fogadta el. Megállapította továbbá, hogy az önkormányzatnak a  sérelmezett intézkedésre ésszerű indoka nem volt, a tulajdonság és a hátrány között ok-  okozati összefüggés állt fenn.

 

A Hatóság a bírósági ítéletben foglalt tényállás szerinti jogsértést az ügyben  megállapította, és eltiltotta a települési önkormányzatot a jövőbeni jogsértéstől, továbbá  elrendelte határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a honlapján.