EBH/1188/2008

EBH/1188/2008

 

 

Kérelmez ő azzal a panasszal fordult a ható s á ghoz, hogy egy ö nkorm ányzat szociá lis bizotts ága á ltal kö zz étett intézm ényvezető i p ályá zati kiír á s megfogalmaz á sa nem egyértelm ű , mert abb ó l nem der ü l ki vilá gosan, hogy a pályá zati feltételek kö z ö tt említett erkö lcsi bizonyítványt eredeti, avagy m á solati p éld á nyban kell csatolni a p ályá zathoz. Kérelmez ő m éltánytalannak í télte meg a szem élyes meghallgatá s sor á n alkalmazott eljá r ást, amikor p á lyázatá t formai okokbó l elutas ítottá k, mert az erkö lcsi bizonyí tvá nyt má solatban csatolta és a szem élyes megjelen és sor á n mutatta csak fel eredetiben azt. Kérelmez ő á llá spontja szerint a vélem ényez ő bizotts á g megs értette az egyenlő b á n á sm ó d kö vetelm ényét azzal, hogy az említett formai hibára való hivatkoz á ssal nem ker ü lt sor érdemi meghallgatá s ára.

 

A ható s ág vizsgálata arra ir ányult, hogy K érelmező rendelkezett­e az Ebktv. szerinti védett tulajdons ággal. Az ü gy egyszerű meg íté lése miatt a ható s ág az ellenérdek ű f él értes ítés ét és tárgyalás tartás á t mellő zte és a rendelkezés ére álló iratok alapj án d ö ntö tt.

 

A vizsg á lat eredm ények ént a hat ó s á g meg á llap ította, hogy Kérelmező nem rendelkezik az Ebktv. 8. §­a szerinti v édett tulajdons á ggal, amelyre tekintettel á llá spontja szerint a p ályá zati kiírá s sorá n az ö nkorm á nyzat megs értette az egyenlő b á n ásm ó d kö vetelmény ét. Nem minden k ü lö nbs égt étel való s ít meg ugyanis diszkrimin á ció t, csak az, amely az Ebktv. 8. §­ ában felsorolt valamely v édett tulajdons á gon alapul, ezé rt a hat ós á g a k érelmet elutas ította.