EBH/122/2010

EBH/122/2010

 

 

Kérelmező kérelmében előadta, hogy 2009. január 7-től kezdett dolgozni eladóként az M. Bt.- nél eladó munkakörben, 2009. február 12-én szerzett tudomást arról, hogy 7 hetes terhes. Orvosa tanácsára a munkahelyi felettesének állapotáról nem tett említést, azonban amikor terhességének 10. hetébe lépett, váratlanul hívatta a felettese, és megkérdezte, valóban igaz-e a hír, hogy gyermeket vár. Kérelmező ekkor beszámolt a felettesének állapotáról, aki ígéretet tett neki arra, hogy megvárják a terhesség 12. hetét, és a munkáltatói jogkör gyakorlóját csak ezt követően tájékoztatják. Kérelmező tovább dolgozott, azonban 2009. április 1-jén a munkáltatói jogkör gyakorlója az irodába hívatta, ahol közölte vele, hogy munkaviszonyát megszüntetik, azonnali hatállyal a próbaidő alatt. Kérelmező ezt követően máshol nem talált munkát, így jogosultságot a gyes-re nem tudott szerezni. Sérelmezte, hogy munkáltatója a terhességével összefüggésben szüntette meg a munkaviszonyát, holott még állapota megengedte volna, hogy tovább dolgozzon.

 

Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy Kérelmező teljesítményével nem voltak elégedettek, emiatt figyelmeztetésben is részesítették, majd mivel teljesítménye, a munkához való hozzáállása továbbra sem javult, munkaviszonyát a próbaidő alatt megszüntették.

 

A hatóság széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le, ennek során meghallgatta a munkáltatói jogkör gyakorlóján kívül az üzlet több dolgozóját, és Kérelmező közvetlen felettesét.

                                                                                                                   

A Kérelmező megfelelő dokumentumokkal igazolta védett tulajdonságát, és az őt ért hátrányt. Az eljárás alá vont elismerte, hogy nemcsak Kérelmező munkavégzésével voltak problémák, rajta kívül az osztály többi dolgozója is figyelmeztetést kapott. Kérelmező közvetlen felettese úgy nyilatkozott, hogy az osztály dolgozóinak munkáját rendszeresen értékelte, ezzel szemben az eljárás alá vont a hatósághoz becsatolt 2009. március 5-i feljegyzésen kívül nem tudott olyan bizonyítékot szolgáltatni, amely Kérelmező nem megfelelő munkavégzését támasztotta volna alá, arra nézve sem voltak konkrét bizonyítékai, hogy kizárólag Kérelmező munkájában nem volt tapasztalható javulás. Az üzletvezető, valamint a drogéria osztály vezetőjének nyilatkozatait erre nézve a hatóság azért nem fogadta el, mert ennek ellentmondott az eljárás alá vont által becsatolt „feljegyzés a beszélgetésről” elnevezésű 7 db okirat tartalma, amely ezzel ellentétben éppen azt támasztotta alá, hogy Kérelmező munkaviszonyának megszüntetését követően is voltak problémák a dolgozókkal a munkavégzés minőségét illetően.

 

A munkáltató a próbaidő alatt- összhangban a Munka Törvénykönyvének 97.§ (2) bekezdés a) pontjával-, azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszüntetheti a dolgozó munkaviszonyát, melyet indokolnia nem kell, azonban intézkedése nem sértheti a rendeltetésszerű joggyakorlás általános elvét, és az egyenlő bánásmód követelményét ekkor is be kell tartania.

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Kérelmező terhességére az üzletvezető 2009. március 20-a körüli időpontban az irodájában rákérdezett, azt tehát Kérelmező nem maga jelentette be. E körben a Hatóság felhívja az eljárás alá vont figyelmét, hogy munkaviszony keretében nem tehető fel ilyen tartalmú kérdés a munkavállalónak – és az EBH Tanácsadó Testülete által hozott 1/2007. TT számú állásfoglalás értelmezéséből az is következik, hogy amely kérdések állásinterjún nem tehetők fel a munkavállalónak, azokra a munkaviszony létesítését követően sem köteles a dolgozó válaszolni.

 

A hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont nem bizonyította, hogy Kérelmezővel szemben megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, és munkaviszonyát a próbaidő alatt az Ebktv. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban szüntette meg. Az eljárás alá vontnak sikertelen volt a kimentése arra nézve, hogy Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésére nem a terhességgel összefüggő ok miatt került sor.

 

A Hatóság megállapította, hogy az M. Bt. Kérelmező terhessége miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a munkaviszonyát próbaidő alatt azonnali


 

hatállyal megszüntette. A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és Ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte.

 

  1. január