EBH/1444/2010

EBH/1444/2010

 

 

A hatóság előtt a felsőfokú szakmai tanulmányokat folytató hallgató azt valószínűsítette, hogy  beszédhibájára, pöszeségére hivatkozással az oktatási intézmény szakdolgozati konzulensnek  felkérhető adjunktusa megtagadta tőle az általa választott téma kidolgozását. Az írás a  gyermeknyelv korai fejlődése kérdéskört kívánta kidolgozni, azonban a tanári indokolás szerint  ellentmondásos lett volna beszédhibásként ezt a témát kutatni, másrészt oktatói oldalról értékelni  azt.

 

Tárgyi ügyben a hatóság a pöszeség tényét, a beszédhibát az egyéb helyzet körében  értékelhetőnek ítélte meg, mivel álláspontja szerint ez a tulajdonság kérelmező személyiségének  olyan lényegi tulajdonsága, amellyel együtt él, az csak mások közreműködésével történő  korrigálás során változtatható meg (pl. logopédus segítségével).  A hatóság megállapította, hogy a szakdolgozat megírásához, mint kötelezően előírt képzési  követelményhez való segítségnyújtás, a konzulensként való közreműködés oktatási  szolgáltatásként definiálható, s az ehhez való hozzáférés megakadályozásának kizárólagos indoka  jelen esetben a védett tulajdonsággal való rendelkezés volt. A hatóság nem tudta elfogadni az  eljárás alá vont védekezését döntésének igazolására, miszerint a szakmai meggyőződése afelől,  hogy a kisgyermekek nevelésében elvárható, hogy a beszédminta jelentősége és súlya okán, a  gondozó tökéletesen használja a nyelvet. A hatóság álláspontja az, hogy a szakdolgozat egy  írásban elkészítendő, elemző, kutatáson alapuló, fogalmazási és egyéb képességeket tesztelő és  megkívánó dokumentum, ami nem szolgálhat egy hallgató élőszóbeli megnyilvánulásának  mércéjeként. Továbbá a képzésben való részvétel, illetőleg a munkaerőpiaci kívánalmak és  elvárások időbeni eltolódása is hangsúlyos, mivel az oktatói döntéssel elérni kívánt cél és az  annak érdekében tett diszkriminatív intézkedés ezáltal nem kapcsolható össze.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság az oktatási intézményt elmarasztalta, a jogsértő magatartás  jövőbeni magatartásától eltiltotta.

 

  1. december 21.