EBH/1492/2010

EBH/1492/2010

 

 

Kérelmező, mint egy vidéki rendvédelmi szerv alkalmazottja, munkáltatójának intézkedését  sérelmezte, mely a személyi állomány többi tagjához képest aránytalanul sok szabadlevegőn  tartózkodást biztosító felügyelő szolgáltatást kell teljesítését írta elő, teljesítményértékelése  pedig eltávolítását célozta. Beadványában emellett egy biztonságtechnikusi álláshely  betöltésére kiírt pályázat körülményeit is kifogásolta. Védett tulajdonságaként politikai vagy  más véleményét jelölte meg.

 

A hatóság a beadványban és a hiánypótlási felhívásra tett kérelmezői nyilatkozatban  foglaltakat és a becsatolt iratokat az alábbiként értékelte.

 

A hatóság számára a kialakult konfliktus helyzetre vonatkozóan egyértelműen  megállapítható volt, hogy annak kiváltó oka egy munkajogi alá-fölérendeltségi  hierarchikus viszony. Jelen esetben tehát nem egy adott össztársadalmi csoporthoz való  tartozása miatti hátrányos megkülönböztetésről, hanem egy, a munkáltató panaszos  által jogellenesnek vélt magatartásaival kapcsolatban megfogalmazott más véleményről  volt szó. A munkáltatóval szemben tett kritikai észrevétel pedig nem meríti ki a  hatóságra vonatkozó törvény által védeni rendelt más vélemény kategóriáját.

 

A fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. október 28.