EBH/1516/2008

EBH/1516/2008

 

 

Kérelmező azzal a kérelemmel fordult a Hatósághoz, hogy az állapítsa meg, hogy az eljárás  alá vont egyetem hátrányos megkülönböztetésben részesítette, amikor az orvosi kutatási  tevékenységéhez szükséges etikai bizottsági engedélyt visszavonta, miután kérelmező úgy  döntött, hogy a kutatást saját gazdasági társasága keretei között folytatja.

 

Kérelmező álláspontja szerint az Ebktv. 8.§-ában rögzítettek azáltal sérültek, hogy az egyetem  kizárólag azért vonta vissza a kutatáshoz szükséges engedélyt, mivel Kérelmező a kutatási  tevékenységet az egyetemtől függetlenül, magán vállalkozás keretében kívánta folytatni.  Kérelmező sérelmezte továbbá azt, hogy az egyetem a kutatás más formában, nem egyetemi  keretek között történő folytatásához pótlólagos garanciákat kért, illetve az engedélyezési  eljárást szándékosan húzta, a viták rendezésére pedig nem törekedett. Kérelmező kiemelte,  hogy álláspontja szerint a vita csak látszólag szólt orvos-szakmai indokokról, mivel  egyszerűen egy személyes nézetellentétből fakadó szándékos hátrányokozás esete valósult  meg. Kérelmező ezen felül azt is kérte, hogy a Hatóság állapítsa meg, hogy a kutatásetikai  bizottság elnökének nem volt hatásköre az etikai engedély visszavonására, azt hatáskörét  jogellenesen túllépve érvénytelenítette, így az a mai napig érvényes, illetve, hogy jogsértőnek  tartott döntésével az egyetem erkölcsi, szakmai és gazdasági kárt okozott az általa létrehozott  gazdasági társaság számára. Mindezek alapján Kérelmező úgy vélte, hogy az Ebktv. 19.§-a  által a jogsérelmet szenvedett fél számára előírt bizonyítási feltételeknek megfelelt, azaz  valószínűsítette a személyes konkrét jogsérelmet, illetve védett tulajdonságát, így hatósági  eljárás lefolytatását kérte.

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy olyan speciális fórum, amely kizárólag – az Ebktv. 8.§-  ban foglalt tulajdonságokon alapuló - hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket  vizsgál. Az orvosi kutatási tevékenység különböző szervezeti formában történő ellátása  azonban nem minősül az Ebktv. által védett tulajdonságnak, amely alapot adhat az eljárás  lefolytatására. Ennek oka az, hogy az nem függ össze szorosan valamely ember  személyiségéhez fűződő tulajdonsággal, az emberi méltósággal, így nem tartozik az egyéb  helyzet, tulajdonság vagy jellemző – Ebktv.8.§ t. pontja alatt szabályozott – kategóriájába.

 

 Ezen túlmenően kizárólag a bíróság jogosult arra, hogy megvizsgálja, hogy az egyetem  eljárása, illetve döntése mennyiben felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve az  ténylegesen túlterjeszkedett-e a jogszabályban rögzített hatáskörén . Ezen döntés orvos-  szakmai indokoltságát, illetve az egészségügyi jogszabályokban rögzítetteknek való  megfelelőségét a Hatóság nem jogosult vizsgálni. Ezen túlmenően az olyan kérdések  vizsgálata és bizonyítása, mint szakmai kompetencia megléte, célcsoport beválogatás szakmai  garanciái, illetve a kompetenciahatárok tisztázatlansága miatti szakmai-etikai problémák a  Hatóság előtti eljárásban szintén nem lehetséges. Ezen felül a Hatóságnak nincsen  jogosultsága az etikai engedély érvényességéről, illetve kártérítésről sem dönteni.