EBH/1537/2008

EBH/1537/2008

 

 

Kérelmező, aki köztisztviselő az egyik önkormányzat polgármesteri hivatalában, kérelmében  előadta, hogy 2008. augusztus 14-én a helyettes jegyző fegyelmi eljárást indított vele szemben  a polgármester kezdeményezésére.  Kérelmező előadta, hogy 2008. július 18-án az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyintézőjével  előzetesen telefonon egyeztetett időpontban személyesen jelent meg a Hatóság előtt  ügyfélként történő meghallgatása céljából.  Kérelmező álláspontja szerint az, hogy a hatóság általi meghallgatását követően a  polgármester a helyettes jegyzőnél kezdeményezte ellene a fegyelmi eljárás megindítását, és a  helyettes jegyző azt meg is indította, vele szemben megtorlást jelent. A fegyelmi eljárás  megindításának okaként Kérelmezőnek a Hatóság előtti személyes meghallgatása során egy  hivatalos irat becsatolását, valamint hivatali gépkocsi igénybe vételét jelölték meg.

 

A Hatóság az eljárás során megállapította, hogy Kérelmezővel szemben,- mert neve az EBH  előtt folyamatban lévő másik ügyben szerepelt, és ezen eljárás megindítását megelőzően a  Hatóság szükségesnek látta személyes meghallgatását-, a munkáltatói jogkört gyakorló  helyettesítő jegyző annak ellenére indított a polgármester kezdeményezésére eljárást, hogy ő  maga írta alá a hivatali gépkocsi igénylést. A polgármester Kérelmezővel szemben annak  ellenére kezdeményezte a Kérelmező felett munkáltatói jogkört gyakorló helyettesítő  jegyzőnél a fegyelmi eljárás megindítását, hogy 2008. augusztus 18-át követően személyesen  hívta fel-általa sem vitatottan- az EBH ügyintézőjét, és érdeklődött arról, hogy Kérelmező  meghallgatása milyen ügyben és milyen minőségben történt.

 

Az Ebktv. 10.§ (3) bekezdése értelmében megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az  eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz,  jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

 

Kérelmezővel szemben a jogsérelmet a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.  (Ktv.) 51.§ (1) bekezdése alapján vele szemben indított fegyelmi eljárás jelentette, függetlenül  attól, hogy a hatóság előtti közigazgatási eljárás folyamatban léte alatt az eljárást  Kérelmezővel szemben megszüntették.

 

A Hatóság számára a becsatolt iratokból egyértelműen megállapítható volt, hogy az eljárás alá  vont helyettesítő jegyző akkor járt volna el az Ebktv. 10.§ (3) bekezdésében foglaltak  megsértése nélkül, ha- amint ezt már a fegyelmi eljárás során megtette- előzetesen  tájékoztatást kér a Hatóságtól Kérelmező meghallgatását illetően.

 

A polgármester eljárás alá vonására azért került sor, mivel az általa 2008. augusztus 13-án írt  levél hatására indult meg a fegyelmi eljárás Kérelmezővel szemben.  A Hatóság álláspontja szerint a polgármester azzal a magatartásával, hogy fegyelmi eljárást  kezdeményezett, megvalósította Kérelmezővel szemben a jogsérelem okozásával való  fenyegetést, mivel Kérelmezőt azzal gyanúsította, hogy fegyelmi vétséget valósított meg.  Mivel Kérelmező felett a polgármester munkáltatói jogokat nem gyakorol, így értelemszerűen  cselekménye kimerül a fenyegetésben, amely abban az esetben is megalapozta volna vele  szemben az eljárás megindítását, ha a munkáltatói jogkört gyakorló helyettesítő jegyző a  fegyelmi eljárást nem indítja meg.

 

A Hatóság a szankció meghatározásakor-a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának  megtiltása-, figyelemmel volt arra, hogy időközben Kérelmezővel szemben a fegyelmi eljárást  2008. szeptember 4-én megszüntették, mivel megállapítást nyert, hogy Kérelmező hivatalos  ügyben, és gépkocsi igénybevételi engedéllyel volt távol.

 

  1. novemberi döntés