1554_2009

1554/2009

 

A hatósághoz egy siket kérelmező fordult, aki 1967 óta volt egy érdekképviseleti szövetség tagja,  2005 és 2008 között országos küldötti, és megyei elnökségi tagi tisztséget is betöltött. 2008. évben  a helyi szervezet élén vezetőváltás történt. Ezt követően az új helyi elnök alaptalan vádakkal  illette, melynek eredményeként az érdekképviselet országos fegyelmi bizottsága kitiltó határozatot  hozott személyével szemben. Panaszos szövetségi tagsági jogviszonya 2008. évben meg is szűnt,  mert a személyes problémák miatt nem fizette be tagdíját.  Kérelmező azt is kifogásolta, hogy a szövetség nem ad kellő információt a tagok részére az  utazási kedvezményekkel kapcsolatban.

 

Tárgyi ügyben a Kérelmező beadványában előadottak és a csatolt iratok alapján a hatóság  megállapította, hogy a kérelem nem alapos .

 

A hatóság megállapította panaszosnak a tagsági jogviszonyokkal kapcsolatos sérelmeinek  vizsgálatára a hatóságnak nincs hatásköre, mivel a hatóságra vonatkozó törvény hatálya  nem terjed ki a társadalmi szervezetek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezetek tagjai közötti, tagsággal összefüggő jogviszonyokra.  A hatóság azt is megállapította, hogy a sérelmek nem áll összefüggésben a hatósági törvény  által védeni rendelt úgynevezett védett tulajdonsággal, az sokkal inkább személyes  konfliktusokkal áll összefüggésben, melynek kezelésére nem alkalmas eszköz az egyenlő  bánásmódról szóló törvény.  A szövetség tagjai részére, utazási kedvezménnyel összefüggő tájékoztatási kötelezettséggel  összefüggésben a hatóság azt állapította meg, hogy a közhasznú szervezetek törvényességi  felügyeletét az ügyészség látja el, így annak vizsgálata is a hatáskörrel és illetékességgel  rendelkező ügyészség hatáskörébe tartozik, hogy a szövetség eleget tesz-e közhasznú  működési kötelezettségének.

 

 A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. december 19.