EBH/1640/2008

EBH/1640/2008

 

 

 

Kérelmező azért fordult a Hatósághoz, mert álláspontja szerint egy hitelintézet életkora miatt tagadta meg vele áruvásárlási kölcsön szerződés megkötését. A panasz szerint Kérelmező 2008. márciusában kívánt egy B-i üzletben mintegy 65.000 forint értékű mosógépet vásárolni, az eljárás alá vont hitelintézet hirdetése alapján. Kérelmező és vele egy háztartásban élő házastársa anyagi helyzete kétséget kizáróan kielégítő biztosítékot nyújtott volna a kölcsönszerződés teljesítésére, a hitelintézet ennek ellenére – indokolás nélkül – megtagadta a szerződés megkötését.

 

 A Hatóság az eljárás során írásban szerezte be a hitelintézet érdemi nyilatkozatát.

 

Az osztott bizonyítás szabályai szerint – tekintettel arra, hogy Kérelmező hitelt érdemlően igazolta az őt ért hátrányt és védett tulajdonságát – a Hatóság előtt eljárás alá vontnak kellett bizonyítania, hogy megtartotta, vagy a konkrét jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Eljárás alá vont kimentésként adta elő, hogy nem tekinti az ügyfél életkorát olyan tényezőnek, amely a szolgáltatásból történő automatikus kizárásra alapot adna, hirdetményeiben, belső szabályzataiban sem alkalmaz tiltást az igénylők felső korhatára alapján. Eljárás alá vont utalt a hitelintézetekre vonatkozó törvényi szabályozásra is (Hpt.), amely szigorú előírásokat tartalmaz a kölcsönök nyújtására a biztonságos banki működés érdekében. Érvelése szerint áruvásárlási kölcsön esetében a visszafizetés egyetlen valós biztosítéka (jelzálog, kezes, illetve egyéb szerződési biztosíték hiányában) csak az adós rendszeres jövedelme lehet, így az életkornak és ezzel az adós személyéhez kapcsolódó rendszeres jövedelemnek – egyéb hitelügylethez képest – kiemelkedő jelentősége van. Kifejtette ugyanakkor, hogy a hitelintézetnek számos 70. életévét betöltött ügyfele van, valamint rendelkezik kifejezetten az időskorúak számára kifejlesztett hiteltermékkel is. A hitelintézet késznek mutatkozott egyezségi tárgyalás lefolytatására is az eljárás mielőbbi lezárása és a panaszost ért hátrány orvoslása érdekében. Kérelmező nyilatkozatában kifejtette, hogy az eljárás alá vont válaszát elfogadni nem tudja és egyezségi tárgyaláson nem kíván részt venni.

 

 A Hatóság nem tudja elfogadni a Hitelintézet érvelését és hangsúlyozottan felhívja a figyelmet arra, hogy a hiteligénylést benyújtók életkora és anyagi helyzete között bármiféle egyenes összefüggés feltételezése súlyosan sérti a Banktól elvárható objektív vizsgálat elveit és adott esetben az időskorúak emberi méltóságát. Jelen ügyben nem állja meg a helyét eljárás alá vont azon védekezése sem, mely szerint az áruvásárlási kölcsönszerződések esetében a követelés egyetlen valós biztosítéka az adós rendszeres jövedelme lenne, tekintettel egyfelől a további biztosítékok előírásának elvi lehetőségére, másfelől pedig a Hitelintézet Fogyasztási Kölcsön Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) foglaltakra. Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az alábbi szankciókat alkalmazta: · megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását · elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság és a jogsértő honlapján, valamint · 2.500.000 forint bírságot szabott ki.

 

  1. december