EBH/1714/2008

EBH/1714/2008

 

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa 2008. szeptember 10-én a  Hatósághoz írt beadványában felkérte a Hatóságot, hogy „a 2003. évi CXV. törvény (Ebktv.)  13.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva vizsgálja meg, mely szerint H. M. k.-i  lakossal és családjával szemben a helyi önkormányzat vagy annak alkalmazottai alkalmaztak-  e az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző megtorlást”.

 

Az Országgyűlési Biztos levelében tájékoztatta a Hatóságot, hogy H.M. telefonon jelezte a  Hivatal felé, hogy családtagjai nem kapnak közhasznú munkát a településen és ennek  feltételezése szerint az az oka, hogy a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester így akar  „bosszút állni” rajtuk azért, mert korábban az országgyűlési biztos hivatalától vizsgálatot  kértek a községben való közmunka-elosztást illetően.  A Hatóság az eljárás alá vont önkormányzattól beszerezte a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi  Jogok Országgyűlési Biztosának a fenti vizsgálatról készített jelentését, továbbá hivatalból  beszerezte az országgyűlési biztos levelében hivatkozott Főügyészség nyomozást  megszüntető határozatát, amelyben a k.-i önkormányzat polgármesterével és ügyintézőjével  szemben bűncselekmény hiányában került sor az eljárás megszüntetésére.

 

Beszerezte a Hatóság a fentieken kívül az eljárás alá vont képviselő testületének intézkedését  az országgyűlési biztos által fentebb megfogalmazott jelentésében leírt ajánlásokra  vonatkozóan, az ezeket tartalmazó tárgyalási jegyzőkönyveket, és az eljárás alá vontnál az  Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatot követően készített Intézkedési Tervet. A  Hatóság beszerezte az illetékes Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci Ellenőrzési Osztálya  által 2007. július 2-án felvett jegyzőkönyvet, és az általa tett megállapításokat, melyre az  országgyűlési biztos a Hatósághoz írt levelében ugyancsak hivatkozott.

 

A fenti iratok áttanulmányozását megelőzően a Hatóság személyesen hallgatta meg az eljárás  alá vont önkormányzat polgármesterét, és jegyzőjét.

 

Az eljárás alá vont képviseletében megjelentek csatolták a Hatóság részére azt a kimutatást,  amely a községben 2007. december 3. és 2008. november 30 közötti időszakra tartalmazza a  közhasznú, közcélú és közmunka végzésben részt vevők nevét. A kimutatásból  megállapítható, hogy a fenti- még le nem zárt időszakban- a H. család több tagjának is  megtörtént a foglalkoztatása,  Az eljárás alá vont közhasznú, közcélú és közmunka végzéséről készített kimutatásából  megállapítható, hogy az egyes időszakokban fenti foglalkoztatási típusokra 95%-ban a roma  kisebbséghez tartozókat foglalkoztatta. A Hatóságnak arra a kérdésére, hogy egyes személyek  foglalkoztatása miért történt meg többször is, a polgármester válasza az volt, hogy mindig az  adott munka jellege határozza meg, hogy kiket alkalmaznak, így ahová szakképzett munkaerő  szükséges, oda nyilvánvalóan nem fognak szakképzetlent alkalmazni.

 

A Hatóság az ügyfelek által előadottakból, továbbá az eljárás során becsatolt iratokból  megállapította, hogy az eljárás alá vont önkormányzat sem a közmunka, sem a közcélú  foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavégzés során H. M.-mel és családjával szemben  megtorlást nem alkalmazott, H.M. foglalkoztatására- tekintettel arra, hogy korábban gyes,  jelenleg gyet ellátásban részesül, lehetőség nincs, nevezett a gyes-t, gyet-et folyósító hatóság  kimutatása szerint egyedülálló, ennek megfelelően részesül a gyermekei után járandóságban,  így az általa élettársként megjelölt személy foglalkoztatása hozzátartozóként nem vehető  figyelembe. H. M. édesapjának foglalkoztatására az eljárás alá vont 2008-ban többször is  kísérletet tett, azonban az H. K. magatartása miatt meghiúsult, H.-nét pedig 90 napig  foglalkoztatta, azt követően, hogy az országgyűlési biztos vizsgálata lezárult.

 

 

Nem volt tehát megállapítható, hogy az eljárás alá vont a H. család tagjaival szemben  megtorló magatartást alkalmazott volna a közmunka, és a közcélú munka elosztása  során, így az eljárás alá vonttal szemben szankció megállapítására nem került sor.