EBH/178/2009

EBH/178/2009

 

A panasz szerint a kérelmezők sérelmezték, hogy egyéb helyzetük - német állampolgárságuk - miatt hátrányos megkülönböztetés éri őket, mert egy gyógyfürdő a nyugdíjasok részére különböző belépőárakat alkalmaz a magyar és a külföldi nyugdíjasok tekintetében, és a nyugdíjas kedvezményt csak magyar nyugdíjas igazolvánnyal lehet igénybe venni.

 

A kérelem szerint az önkormányzat, mint a gyógyfürdőt üzemeltető cég tulajdonosa, az EU Parlament felé ígéretet tett a diszkriminációs gyakorlat felszámolására, de semmit nem tett ennek érdekében, ezért kérték a hatóságot, hogy indítson eljárást.

 

A hatóság eljárása során azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont megsértette-e az egyenlő bánásmód követelményét a kérelmezők megkeresésében foglaltak teljesítése során, hátrányos megkülönböztetés érte-e a kérelmezőket védett tulajdonsággal nem rendelkező embertársaikhoz képest, és az eljárás megindításáról szóló értesítés átvételét megelőzően az eljárás alá vont milyen intézkedéseket tett a diszkrimináció feloldása érdekében.

 

Az eljárás alá vont cég a vizsgálat során becsatolt a hatóság részére egy levelet, amelyben a Külügyminisztérium segítségét kérte az Európai Uniós országok nyugdíjas igazolványmintáinak beszerzéséhez, mivel a gyógyfürdő nem ismeri az uniós tagországok igazolványmintáit, ezért a pénztárosok a kedvezményre jogosító jegyeket nyugdíjas kedvezményre jogosító igazolás hiányában nem tudják kiadni. Mivel a becsatolt levélre semmilyen választ nem kaptak a Külügyminisztériumtól, ezért az ügyben nem tudtak további érdemi intézkedést tenni.

 

A hatóság megkeresésére a Külügyminisztérium válaszlevelében leírta, az igazolványminták meg kérésre 18 tagállamból érkezett válasz. Eszerint hét tagállamban (Észtország, Lettország, Lengyelország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália) használnak olyan egységes igazolványt, amely a nyugdíjas státuszt igazolja. A válaszok szerint 11 tagállamban (Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Írország, Románia, Spanyolország, Svédország) nem létezik egységes, központilag kiállított nyugdíjas igazolvány. Ennek több esetben az az oka, hogy az adott nyugdíjrendszer decentralizált, illetve a nyugdíjas státusz igazolására nincs szükség, mivel pl. az utazási, kulturális vagy egészségügyi szolgáltatások kedvezménye életkorhoz kötött.

 

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vontnak arra történő hivatkozását, hogy a Külügyminisztériumot megkeresték, de semmilyen választ nem kaptak a levél elküldése óta, mivel azóta több mint egy év telt el, és jelen eljárásban a hatóság az eljárás alá vont intézkedéseit vizsgálta. Nem fogadta el a hatóság az eljárás alá vont azon védekezését sem, melyben arra hivatkozott, hogy más fürdők megszüntették a nyugdíjas kedvezményeket, mivel jelen eljárás tárgya az eljárás alá vont gyógyfürdő által tett intézkedések vizsgálata volt.

 

A hatóság álláspontja szerint, azzal, hogy az eljárás alá vont a kedvezményes fürdőbelépőt nyugdíjas igazolvány felmutatásához kötötte, a kedvezményes ár igénybevételének olyan feltételt szabott, amelynek ellenőrzését kivitelezni nem tudta - mivel 11 uniós tagállamban nem létezik nyugdíjas igazolvány -, és ez az EGT állampolgárokkal szembeni hátrányos megkülönböztetéshez vezetett.

 

 

A hatóság a fent leírtak alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás alá vont magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a kérelmező német állampolgárokat a magyar állampolgárokhoz képest azzal, hogy az eljárás alá vont – a hatósági eljárás megindítását megelőzően – sem tett érdemi lépéseket a kérelmezők felé. Az eljárás alá vont ezen magatartásával a sérelmet szenvedett személyeket hátrány érte, amely jelenleg is fennáll.

 

A hatóság elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését a határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül oly módon, hogy az eljárás alá vont az EK-Szerződés 12. és 49. cikkében foglaltaknak megfelelően szüntesse meg a belépőárak közti különbségtételt.

 

A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét a  www.egyenlobanasmod.hu című honlapján, valamint a város önkormányzata honlapjának magyar nyelvű főoldalán.

 

A hatóság az eljárás alá vontat 1. 500. 000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte .

 

 

 Az eljárás alá vont cég a hatóság döntését megtámadta a bíróság előtt.