EBH/1801/2009

EBH/1801/2009

 

 

Egy roma jogvédő szervezet, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult panaszt nyújtott be  a Hatósághoz egy benzinkutat üzemeltető céggel szemben. A panasz szerint a cég vezetője  2009. november elején az alábbi feliratot helyezte el az általa üzemeltetett benzinkút  gépházain és a shop bejáratán: „Az elmúlt időszakban számos nem fizetéses tankolás történt  a cigány kisebbséghez tartozók részéről. Ezért ha 2009. november 15-ig az alábbi forgalmi  rendszámú autók nem jelentkeznek a tartozásuk rendezésére (…), úgy 2009. november 15-től  a cigányságot a (…) benzinkúton nem szolgáljuk ki. Tesszük ezt a dolgozóink fizetése és  családjuk megélhetése érdekében.” A kérelmező előadta, hogy a cégvezető szerint az elmúlt  években roma származású személyek fizetés nélkül távoztak a benzinkúttól, így kb. 700.000,-  Ft összeggel károsították meg őt, a felirat pedig azért került kihelyezésre, mert megelégelte  fenti cselekményeket. A felirat több mint egy hétig kihelyezve maradt, de a kérelmező  ellenőrizte, hogy november 15-én kiszolgálták a romákat a benzinkúton, és a felirat sem volt  már látható.

 

Az eljárás alá vont a nyilvánosság előtt tette indokaként arra hivatkozott, hogy ő maga több  esetben vált szabálysértés/bűncselekmény áldozatává, tudomása szerint roma elkövetők által.  Az őt ért sérelmek szabálysértési/büntető eljárás tárgyát képezhetik, de a Hatóság szerint nem  adhatnak alapot az általa ez esetben alkalmazott szintén jogsértő megoldásra. Bármely etnikai  kisebbség valamennyi tagját az egyedi elkövetőkkel azonosítani, ezáltal kiszolgálásukat  megtagadni, vagy ennek veszélyével fenyegetni törvényes eszköznek nem minősülhet. A  jogaiban sértett személy nem válogathat önkényesen az eszközökben, mert ezzel mások (jelen  esetben a roma kisebbséghez tartozók) jogait és emberi méltóságát sérti.

 

Fentiek alapul vételével a Hatóság megállapította: az eljárás alá vont megsértette az  egyenlő bánásmód követelményét, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás  miatti közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg. A Hatóság a magatartás  jövőbeni tanúsítását megtiltotta, és elrendelte határozatának nyilvánosságra hozatalát a  honlapján. A döntés mindenekelőtt prevenciós célokat kíván elérni, elsősorban azt, hogy  védett tulajdonsággal rendelkező személyekkel, vagy csoporttal szemben ne válthasson  ki hasonló intézkedés a társadalom széles körében olyan megítélést, amely alkalmas a  negatív előítéletek táplálására, és sztereotípiák megfogalmazására .