EBH/190/2009

EBH/190/2009

 

 

Egy látássérülteket képviselő regionális egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre  jogosult kérelemmel fordult a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy M. gyógyszerforgalmazó  kft. nem küldte meg részükre az általuk megjelölt 30 gyógyszer Braille-írású és nagyított  betűs változatát, amelyet 100 példányban kértek rendelkezésre bocsátani. A kérelmező  hivatkozott a 30/2005.(VIII.2.)EüM rendelet azon rendelkezésére, mely szerint a gyógyszer  forgalmazók az érdekképviseleti szervek kérésére megfelelő formában kötelesek a  betegtájékoztatókat rendelkezésükre bocsátani.

 

Annak eldöntéséhez, hogy a kérelem megalapozott-e, a hatóság eljárást indított, mivel  nyilatkoztatni kellett az Eljárás alá vontat, be kellett szerezni az együttműködést igazoló  esetleges iratokat.  A hatóság által tartott tárgyaláson az Eljárás alá vont képviselője elismerte, hogy Kérelmező  megkeresésére nem válaszoltak, mert Kérelmezővel szemben a látássérültek országos  szervezetét tekintették illetékesnek az ügyben, valamint nyilatkozott arról is, hogy a  továbbiakban nem zárkóznak el a Kérelmezővel való együttműködéstől. Kérelmező  kezdeményezte is a kapcsolatfelvételt, azonban javaslataira nem kapott választ.

 

A hatóság eljárása során azt vizsgálta, hogy az Eljárás alá vont megsértette-e az egyenlő  bánásmód követelményét a Kérelmező megkeresésében foglaltak elutasításával, hátrányos  megkülönböztetés érte-e a Kérelmező által képviselt látássérülteket e védett tulajdonsággal  nem rendelkező embertársaikhoz képest, valamint hogy az eljárás megindításáról szóló  értesítés átvételét megelőzően az Eljárás alá vont milyen intézkedéseket tett Kérelmező felé a  betegtájékoztatók rendelkezésre bocsátása érdekében.

 

Az eljárás során keletkezett iratokból, a tárgyaláson elhangzott nyilatkozatokból  megállapítható volt, hogy az Eljárás alá vont a hatósági eljárásról szóló értesítés átvételét  megelőzően a Kérelmező felé nem tett lépéseket az együttműködés érdekében, s bár az eljárás  során jelezte együttműködési szándékát, utóbb ettől is elzárkózott. A hatóság nem fogadta el  az Eljárás alá vontnak a tájékoztatók tekintetében meghatározott kritériumok jogi és szakmai  megalapozatlanságára való hivatkozását, mivel általa is elismerten semmilyen intézkedést  nem tett annak érdekében, hogy a Kérelmező által képviselt látássérültek esetleges igényeit  kielégítse.  Nem volt elfogadható az országos szövetsége közleményére - a Braille-írást ismerők alacsony  számára -, és egyéb honlapok szolgáltatásaira történő hivatkozás sem, mivel jelen eljárásban a  hatóság a Kérelmező egyesület és az Eljárás alá vont közötti kapcsolatot, együttműködést  vizsgálta.

 

A hatóság a fent leírtak alapján arra a következtetésre jutott, hogy az Eljárás alá vont  magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos  megkülönböztetés érte a Kérelmező által képviselt látássérülteket látó embertársaikhoz  képest azzal, hogy – a hatósági eljárás megindítását megelőzően - nem tett érdemi  lépéseket Kérelmező felé az együttműködés érdekében és nem bocsátotta semmilyen  formátumban rendelkezésre a betegtájékoztatókat .  A Hatóság elrendelte a jogsértő állapot megszüntetését a határozat kézhezvételétől  számított 90 napon belül oly módon, hogy az Eljárás alá vont az emberi alkalmazásra  kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM  rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kérelmezővel folytatott  egyeztetést követően bocsássa Kérelmező rendelkezésére a betegtájékoztatókat mindkét  fél által kölcsönösen elfogadott mennyiségben és formában.  A Hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő  nyilvános közzétételét a www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

 

  1. január