EBH/1/2008

EBH/1/2008

 

 

 A hatósághoz benyújtott kérelem szerint panaszost volt munkáltatója (egy gyermekvédelmi  intézmény), először más munkavégzési helyre irányította át, majd több ízben részesítette  szóbeli és írásbeli figyelmeztetésben is –megítélése szerint teljesen alaptalanul-, végül  munkaviszonyát is megszüntetette. Panaszos véleménye szerint minderre a közvetlen  felettesével szemben megfogalmazott más véleménye miatt került sor. Kérelmező különösen  sérelmesnek tartotta az intézmény számítógépes rendszerének ellenőrzését követően –  szolgálati ideje alatt a szobájában található számítógépről történő szexuális tartalmú  internetes oldalak látogatása miatt- lefolytatott vizsgálatot. Felmondása okán panaszos  munkaügyi bírósághoz fordult. A csatolt iratokból kiderült, hogy a munkaügyi per során a  bíróság vizsgálatának tárgyát képezi a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéssel  összefüggésben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése is. Erre figyelemmel a  hatóság vizsgálatát e kérdésre nem terjesztette ki.

 

 A hatóság a Kérelmező volt munkáltatójával szemben megindította az eljárást. Az eljárás alá  vont képviseletében eljáró intézményvezető előadta, hogy a munkáltató intézkedéseinek  tárgyilagos, az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indokai voltak. A hatóság  a tényállás teljes körű tisztázása érdekében tárgyalást tartott, melyen a panaszos és az eljárás  alá vont intézmény vezetője mellett tanúként meghallgatásra került Kérelmező közvetlen  felettese és egy védett tanú is. A közvetlen felettes elismerte, hogy panaszossal fennálló jó  kapcsolata valóban megromlott –egy véleménye szerinti tiszteletlen SMS miatt- és elmondta  azt is, hogy megítélése szerint Kérelmező munkája korábban sem minden esetben felelt meg  az elvárásoknak. A védett tanú megfogalmazása szerint, az intézmény számítógépes  rendszerének vizsgálata „arra volt kihegyezve, hogy csak Kérelmező lehetett az, aki az  oldalakat nézegette”. A tanú közölte azt is, hogy az ominózus internetes oldalak látogatása  beszédtéma lett mind az intézmény munkavállalói, mind a bennlakó fiatalok között is; „voltak  akik csak nevettek a felvetésen”, azonban mindig vannak olyan személyek is –ahogyan az  érintett esetben is voltak- akik szeretnek „csámcsogni” a történéseken. A hatóság az  ellenőrzés nyomán lefolytatott belső vizsgálattal kapcsolatban az intézkedéssorozat  szükségességi, arányossági és alkalmassági elemét vonta látóterébe.

 

 Fentiek alapján a hatóság megállapította, hogy a Kérelmezővel szemben –a szolgálati  ideje alatt a nevelőtanári szobában található számítógépről történő szexuális tartalmú  internetes oldalak látogatásával kapcsolatban- lefolytatott vizsgálat módja panaszossal  szemben megalázó, megszégyenítő környezetet alakított ki, egyúttal alkalmas volt  Kérelmező emberi méltóságának megsértésére is. A munkáltató által lefolytatott  vizsgálat nem felelt meg az arányosság, a szükségesség és az alkalmasság  követelményének, ezért az eljárás fokozottan stigmatizáló hatást fejtett ki panaszos  vonatkozásában nemcsak a fiatalok, hanem a munkatársak körében is.  A szankciók alkalmazásával kapcsolatban a hatóság azt állapította meg, hogy jelen  esetben azok megelőző, visszatartó hatásának eléréséhez a jogsértő magatartás további  folytatásának megtiltásán túl szükséges a határozat nyilvánosságra hozatala is. A  hatóság az eljárás alá vonttal szemben az Ebktv. 16. § b) és c) pontjaiban meghatározott  szankciókat alkalmazta.

 

 Határozat kelte: 2008. május 23.