EBH/201/2009

EBH/201/2009

 

Kérelmező egy Magyarországon bejegyzett nonprofit Kft., amely Európában és Közép-Ázsiában a kisebbségek és őslakosok jogait védi. E tevékenységére figyelemmel kívánt csatlakozni egy magyar nonprofit szervezeteket tömörítő egyesülethez. Az egyesület elnöksége elutasította a Kft. tagfelvételi kérelmét (illetve azt csak megfigyelői státuszra fogadta el), mivel az egyesületi alapszabály rendelkezése szerint a csatlakozás egyik feltétele, hogy a szervezet döntéshozatalában és irányításában magyar állampolgárok is részt vegyenek, ami a Kft. esetében nem valósult meg. Kérelmező hivatkozása szerint tehát a fentiekben leírt alapszabályi gyakorlat a Kft. döntéshozóinak állampolgársága szerinti hátrányos megkülönböztetést valósított meg, ezért kérte a hatóság eljárásának lefolytatását.

 

A Hatóság az eljárás során írásban szerezte be eljárás alá vont érdemi nyilatkozatát, valamint nyilvános tárgyalást tartott.

 

A hatóság az eljárás során a kérelmet folyamatosan vizsgálva megállapította, hogy jelen jogvita eldöntésére nem rendelkezik hatáskörrel, mivel arra az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) hatálya nem terjed ki. A törvény 5.§ c) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a 4.§-ban foglaltakon túl az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyai tekintetében az állami támogatásban részesülő szervezet az állami támogatás igénybevételétől kezdődően mindaddig, amíg az állami támogatás felhasználását az arra jogosult szerv a rá vonatkozó szabályok szerint ellenőrizheti. A kérelmező által sérelmezett jogviszonyban az egyesület nem az állami támogatás felhasználása kapcsán járt el, a tagsági jogviszony létesítése az állami támogatástól független kérdés, így azt a hatóság nem vizsgálhatja. A törvény 6.§-a azokat a jogviszonyokat nevesíti, amelyekre a törvény hatálya nem terjed ki. E szakasz értelmében az egyenlő bánásmód követelményének megtartására tagsági jogviszonyaik létesítése és megszüntetése tekintetében csak azon társadalmi szervezetek kötelesek, melyekre az Ebktv. 4.§ is vonatkozik. Az egyesület tagsági jogviszonyainak létesítése és megszüntetése ily módon nem tartozik az Ebktv. hatálya alá. A törvény indokolása szerint: „ egyes esetekben a szervezetek belső jogviszonyai olyan szorosan függenek össze a természetes személyek vagy a szervezetek privátautonómiájával, hogy e jogviszonyok tekintetében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésénél nagyobb érdek fűződik a privátautonómia által védett szféra háborítatlanságához”.

 

 Fentiek alapján a hatóság az eljárást hatáskör hiányában megszüntette.

 

  1. május