EBH/205/2008

EBH/205/2008

 

Kérelmez ő azzal a panasszal fordult a ható s á ghoz, hogy életkora és lakó helye miatt h á tr á nyos megkü lö nb ö ztetés érte egy fels ő oktatá si intézm ény r ész ér ő l, ahol fő iskolai adjunktusként hatá rozott idejű munkaszerz ő d és ének lejá rtá t kö vető en nem létes ítettek vele sem hatá rozatlan idejű kö zalkalmazotti jogviszonyt, sem pedig hatá rozott id őre sz ó ló szerz ő d éssel nem alkalmaztá k.

 

A ható s ág eljár ást ind ított és tárgyalást tartott.

 

A hat ós á g azt vizsgá lta, hogy el égs éges tény á ll–e rendelkezésre annak megá llap ít á s á hoz, hogy az oktat á si int ézm ény Kérelmező kinevezés ével kapcsolatos dö nt és ét kizá ró lag a Kérelmező v édett tulajdons á ga, életkora illetve lak ó helye motiv á lta. A t á rgyalá son elhangzottak és a benyú jtott dokumentumok alapj á n meg á llap ít ást nyert, hogy Kérelmező nem rendelkezett a fels ő oktat á si t ö rv ényben a f ő iskolai vagy egyetemi adjunktusi kinevezéshez szü ks éges felt ételekkel, doktorjelö lti jogviszonnyal illetve tudom á nyos fokozattal. Elj á rá s alá vont nem s értette meg az egyenlő b án á sm ó d k övetelmény ét azzal sem, hogy Kérelmező mestertan á ri kinevezés ét megtagadta. Ennek jogszab á lyi akad á lyai nem á lltak fenn, de az oktat á si int ézm ény megtagad á sra vonatkozó d ö nt és ét a munka jellege alapj á n indokolt, lényeges és jogszerű feltételre alap ított arányos megkü lö nb ö ztet éssel indokolta.

 

Hat ó s á g a k érelmet érdemi vizsg á latot k ö vet ő en elutas ította.

 

  1. má jus 21.