EBH/22/2008

EBH/22/2008

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése  miatt. Kérelmében előadta, hogy 2003-ban házassági bontóperben, 2005-ben gyermektartási  kötelezettség megszüntetése, illetve házastársi tartásdíj megállapítása iránti polgári peres  eljárásban, 2006-ban pedig kártérítési perben vett részt félként az illetékes bíróság előtt, volt  feleségével szemben. A Hatósághoz intézett beadvány szerint Kérelmező egyrészt a bíróság  pártatlan, részrehajlás nélküli eljárásában, másrészt a fent hivatkozott perekben jogi  képviseletet ellátó ügyvédek, ügyvédi irodák tisztességes, a jogszabályoknak megfelelő  tevékenységében kételkedett. Úgy vélte, az illetékes bíróság nem csak az elfogulatlanság  követelményének nem felel meg, de a közreműködő ügyvédekkel együtt jogait semmibe veszi,  tisztességtelen módon működik. A Hatóságtól segítséget várt annak érdekében, hogy az  ügyeiben eljáró Bíróság a törvényekben leírtaknak megfelelően lássa el feladatát, ő maga pedig  jogorvoslatot nyerhessen.

 

Védett tulajdonságot Kérelmező beadványában konkrétan nem jelölt meg, de az általa  előadottakból megállapíthatóan egészségi állapotánál és anyagi helyzeténél fogva érzi magát  rokkantnyugdíjasként kiszolgáltatottnak a hivatalos e  ljárásokban. A kérelem áttanulmányozását követően, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések  figyelembe vételével a Hatóság az alábbiakat állapította meg.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.  törvény 15. § (6) bekezdése kifejezetten arról rendelkezik, hogy a Hatóság nem  vizsgálhatja a bíróságok és az ügyészség közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Jelen  ügyben viszont éppen e kategóriába tartozó sérelmeket vetett fel Kérelmező, így a Hatóság  érdemi vizsgálatot az egyéb feltételek megléte (védett tulajdonság és hátrány  valószínűsítése) esetén sem folytathatott volna le. A Hatóság a kérelmet a a közigazgatási  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. § b) pontja  alapján elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.