242_2009

242/2009

 

 

Kérelmező azzal a kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy az állapítsa meg, hogy  a jogutód üzemeltető, valamint a polgármester vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét az  által sértették meg, hogy az érintett vízműtelep üzemeltetését átvevő új társaság a jogelődje  alkalmazásában álló dolgozók közül a polgármester utasítására egyedül Kérelmező számára nem  ajánlotta fel a továbbfoglalkoztatás lehetőségét. Kérelmező ezt azzal magyarázta, hogy a 2006-os  választások során, amelyen egyébként három jelölt indult, a polgármesterrel szemben induló egyik  személyt támogatta (az ő sátrában főzött), amellyel a polgármester maradandó ellenszenvét vívta ki.  Az eljárás alá vont polgármester ennek következtében véleménye szerint személyesen járt közben a  jogutód üzemeltetőnél annak érdekében, hogy Kérelmező továbbfoglalkoztatása ne valósuljon meg.  Kérelmező állítását arra alapozta, hogy a polgármester személyesen közvetített az új üzemeltető,  valamit a jogelőd üzemeltető dolgozói között, neki azonban valamilyen okból nem segített. Kérelmező  számára különösen gyanús, illetve sérelmes volt az is, hogy a jogutód üzemeltető még akkor sem  ajánlotta fel számára a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, amikor kiderült, hogy a megkeresett három  dolgozó közül ketten visszaléptek. Kérelmező kihangsúlyozta, hogy az ügynek politikai aspektusa  nincsen, ő pusztán eltérő véleménye kifejtésének lett áldozat.

 

A lefolytatott bizonyítás eredményeképpen nem állapítható meg az, hogy a Kérelmező  továbbfoglalkoztatását a polgármester azért nem támogatta, mert a 2006-os önkormányzati  választás során egy másik jelölt sátrában főzött, illetve azt támogatta.

 

Ezen vélelmezett összefüggést elsőként nem támasztja alá Kérelmezőnek a 3 évvel ezelőtt lezajlott  választásokon betöltött csekély szerepe . Kérelmező ezen túlmenően maga jelentette ki, hogy az  eljárás alá vont polgármesterrel a választások óta eltelt időben semmiféle kapcsolata nem volt . A  tárgyaláson pedig a Kérelmező, illetve az eljárás alá vont polgármester között egyéb nézeteltérések is  felszínre kerültek, mint például az, hogy a vízmű területéről téglák tűntek el, hogy az önkormányzat  nem szabályszerűen jár el a vízmű üzemeltetőjének kiválasztásában, illetve, hogy Kérelmezőnek  milyen autója van. Ezek a felek között meglévő feszültségek is azt támasztják alá, hogy a közöttük  meglévő ellenszenv nem Kérelmezőnek az évekkel ezelőtt lezajlott választáson betöltött szerepével  kapcsolatosak. Az egyenlő bánásmód tilalmáról szóló törvény ugyanakkor nem alkalmas eszköz  személyes rokonszenv, illetve ellenszenv kezelésére, valamint, hogy a rokon-, illetve ellenszenv  nem minősül az Ebktv. 8. §-ában nevesített védett tulajdonságnak (13.P.22.603/2007/40.).

 

Tekintettel arra, hogy a lefolytatott bizonyításból nem állapítható meg, hogy Kérelmező  továbbfoglalkoztatása az eljárás alá vont polgármesternek az egyenlő bánásmód követelményét sértő  utasítása miatt hiúsult volna meg, illetve az új üzemeltető önálló felelősségét Kérelmező az eljárás  folyamán határozottan tagadta, így a jogutód üzemeltetővel szemben előterjesztett panasz sem alapos.