EBH/245/2009

EBH/245/2009

 

 

Kérelmező panasza szerint egy helyi önkormányzat polgármesteri hivatalában ismétlődően nem veszik át azon  iratokat, melyeket ő személyesen kíván leadni, érkeztetni. Ennek oka álláspontja szerint egyértelműen politikai,  illetve más véleménye, az, hogy az Önkormányzat vezetésével szemben nyíltan kritikákat fogalmaz meg.  Kérelméhez csatolta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának hasonló ügyben készült jelentését,  valamint általa a polgármesteri hivatalban készített hangfelvételeket.

 

A Hatóság az eljárás során írásban szerezte be eljárás alá vont és kérelmező nyilatkozatait, a szükséges  dokumentumokat és tesztelést végzett.

 

Eljárás alá vont képviselője kifejtette, hogy a polgármesteri hivatalban az érkeztetés az iktató irodában történik,  a regiszterhez az Önkormányzat más munkatársai nem is férnek hozzá. Fentiek alapján sem a jegyzői, sem a  polgármesteri titkárságon nem vesznek át kollégái beadványokat, küldeményeket. Arról nem volt tudomása,  hogy az iktató irodában megtagadták volna kérelmező beadványának átvételét. Nyilatkozatában vélelmezte  továbbá a polgármester, hogy a kérelemhez csatolt hangfelvétel nem az OMH által hitelesített eszközzel  készült, nem állapítható meg sem készítésének ideje, sem a megszólalók személye, sem pedig az, hogy valóban  az üggyel kapcsolatban nyilatkoztak-e. Utal még a polgármester arra, hogy kérelmező „ több tucat eljárást  kezdeményezett az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői ellen, nem egy esetben a zsebében  elrejtett magnetofonnal illegálisan készített felvételeket használja fel munícióként az újabb és újabb  feljelentéseihez ”.  A hatóság a tényállás felderítése érdekében helyszíni szemlét tartott és teszteléssel igyekezett megállapítani a  panasz megalapozottságát. A tesztelés befejezésére – arra, hogy kérelmező után a hatóság munkatársa is  megpróbáljon érkeztetni egy iratot – nem volt szükség, minthogy kérelmezőtől a beadványt átvették, arra a  kérdésére pedig nem válaszoltak, hogy korábban miért nem vették át az általa személyesen bevitt iratokat.  A helyszíni szemle jegyzőkönyvére reagálva a polgármester kifejtette: szerinte a hatóság által megtartott  helyszíni szemle is alátámasztotta azt, hogy „ X község Polgármesteri Hivatalában, a hivatali időben és  megfelelő helyen benyújtott iratokat átveszik, még kérelmezőtől is ”. Ugyanakkor a polgármester elismerte, hogy  „ megtagadtuk viszont az általa szerkesztett mocskolódó, gyalázkodó röpiratok átvételét, és többször kellett őt  rendőrséggel eltávolíttatni, mert ügyfélfogadási időn kívül zaklatta a hivatal dolgozóit, elsősorban vezetőit ”.

 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat is elismerte, kérelmező nem egy esetben készített már hangfelvételeket  a Polgármesteri Hivatalban későbbi felhasználásra, a hatóság a hangfelvételeket bizonyítéknak (de nem  kizárólagos bizonyítéknak) fogadta el.  Az Önkormányzat saját nyilatkozata szerint is megtagadta a kérelmező által szerkesztett mocskolódó,  gyalázkodó röpiratok átvételét. Fontos garanciális szabály, hogy az Önkormányzat a panaszok, bejelentések  átvétele során nem szelektálhat a beadvány tartalma alapján, a neki nem tetsző panaszokat, közérdekű  bejelentéseket is köteles átvenni, ugyanakkor a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg  bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az iktató iroda munkatársainak nem feladata a  küldemények felbontása, minősítése, szétosztása, így erősen aggályos, ha ők döntenek, dönthetnek arról, hogy  egy a Polgármesteri Hivatal elöljáróinak címzett iratot tartalmára tekintettel nem vesznek át.  Mivel az Önkormányzat az eljárás során elismerte, hogy bizonyos (közelebbről pontosan meg nem határozható  tartalmú) iratokat nem vesznek át kérelmezőtől, így nem tudta minden kétséget kizáróan kimenteni magát. Az,  hogy a polgármesteri nyilatkozat szerint az Iktató Iroda munkatársai állapítják meg a kérelmezőtől átvehető  iratok körét, komoly jogbizonytalanságot eredményez az Önkormányzat iratkezelésében.

 

Ennek fényében az Önkormányzat kérelmezővel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést  alkalmazott akkor, amikor beadványai (feltételezett) tartalmára tekintettel nem vette át az Iktató  Irodában az általa érkeztetni kívánt iratokat.

 

Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

 

 

  1. július