EBH/258/2010

EBH/258/2010

 

 

Közérdekű igényérvényesítő azzal fordult a hatósághoz, hogy az eljárás alá vonni kért gazda -  sági társaság arra a megkeresésére, hogy foglalkoztat-e cselekvőképességet kizáró gondnok -  ság alatt állókat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (Sztv.)  99/E.§-a alapján fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében, nemleges választ adott, ezzel  álláspontja szerint megsértette az egyenlő bánásmód követelményét a cselekvőképességet ki -  záró gondnokság alatt állók csoportjával szemben. A Fővárosi Bíróság új eljárás lefolytatására  kötelezte a Hatóságot, a felek a megismételt közigazgatási eljárásban tárgyaláson egyezséget  kötöttek, melyet a hatóság az alábbi tartalommal jóváhagyott:

 

„ Az eljárás alá vont elismeri, hogy a 2007.07.29-én kelt levél tartalma, mely szerint „ a fog -  lalkoztatás feltétele az intézményi jogviszony megléte és csak korlátozottan cselekvőképes  megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását vállaljuk”alkalmas az egyenlő bá -  násmód követelményének megsértésére. Eljárás alá vont egyúttal kijelenti , hogy a jövőben is  foglalkoztat cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állókat fejlesztő-felkészítő foglal -  koztatás keretében, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.”

 

  1. március