EBH/263/2008

EBH/263/2008

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének  megsértése miatt. Megítélése szerint a pénzintézet kérelmező áruvásárlási hitel iránti  kérelmét megfelelő jövedelmi viszonyai és törlesztő képessége ellenére, a szükséges  dokumentumok csatolását követően, feltehetően életkora (76 év) miatt utasította el, mellyel őt  hátrányos megkülönböztetésben részesítette a vele azonos feltételekkel rendelkező, nála  fiatalabb ügyfelekkel szemben.

 

A hatóság a pénzintézettel szemben eljárást indított. Az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozata  szerint egy multinacionális cég üzleteiben a fogyasztók egy pénzügyi szolgáltatóhoz  nyújthatnak be kölcsönigénylést, mely kérelmek bírálatát az eljárás alá vont végzi. Az eljárás  alá vont nem tekinti az ügyfél életkorát a szolgáltatásból való automatikus kizárásra okot adó  tényezőnek, a belső szabályok sem tartalmaznak tiltást a hiteligénylők felső korhatárával  kapcsolatban.  Kérelmező esetében az ügyfél kérelmét az eljárás alá vont befogadta, tényleges bírálatra is sor  került, mely azonban negatív eredménnyel zárult. Az egyéni teljesítőképesség részletes  vizsgálata mellett Kérelmező életkora is az értékelés egyik, de nem kizárólagos szempontja  volt. A hitelbírálati döntés valamennyi körülmény együttes értékelésével született meg.  Eljárás alá vont állítása szerint számos, 70. életévét betöltött ügyfele van, 2007. november-  decemberében közel 800 ilyen korosztályú ügyfélnek nyújtott például áruvásárlási kölcsönt.  Rendelkezik továbbá külön az idős korosztály számára kedvezményes hiteltermékkel,  gyakorlata pedig megfelel a Hatóság és a PSZÁF által is aláírt, 2008. februári nyilatkozatban  rögzített elvárásoknak, továbbá a PSZÁF vonatkozó ajánlásának.

 

A Hatóság a Kérelmező és az eljárás alá vont által tett nyilatkozatokban foglaltakat nem  találta elegendőnek a tényállás teljes körű tisztázásához, így az ügyben tárgyalást tartott,  melyen Kérelmező nem jelent meg, az eljárás alá vontat viszont jogtanácsosa képviselte.  Eljárás alá vont a tárgyaláson előadta, hogy a kölcsönkérelmek esetében a bírálat egy  informatikai rendszeren keresztül történik, mely rendszer sok más tényező mellett az életkort  is szempontként kezeli, de az önmagában nem jelenik meg kizáró okként. A hitelbírálatot  végző informatikai rendszer minden ügyfél esetében ugyanazon szempontokat értékeli, így  Kérelmezőt sem részesíthette egy adott személyes tulajdonsága alapján más igénylőkhöz  képest hátrányosabb bánásmódban.

 

Eljárás alá vont felajánlotta Kérelmezőnek, hogy amennyiben a vele együttműködő bármely  kereskedelmi partnernél hitelkérelmet nyújt be, úgy 0% THM mellett legfeljebb 200 ezer Ft  összegig 17 hónap futamidőre a hitelt bármilyen műszaki cikk megvásárlásához biztosítja  neki, Kérelmező azonban az egyezség elől elzárkózott.  A Hatóság fentiekre hivatkozva felhívta eljárás alá vontat a Bank által üzemeltetett  hitelbírálati informatikai rendszer konkrét bírálati szempontjairól, valamint az értékelés során  pontozásra kerülő személyes adatokról való tájékoztatásra, valamint annak hitelt érdemlő  igazolására, hogy Kérelmező hitelkérelmének elutasítására a fenti rendszerben szereplő  valamennyi szempont értékelésének eredményeként, nem kizárólag életkora miatt került sor.

 

A Hatóság a Kérelmező és az eljárás alá vont által előadottak, valamint a csatolt  dokumentumok alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével  állapította meg, hogy a kérelem nem alapos.

 

Az eljárás alá vontnak a Hatóság álláspontja szerint joga van ahhoz, hogy a prudens működés  és a hitelkockázat csökkentésének érdekeit szem előtt tartva különböző szempontok alapján  pontosan megválasszák azon ügyfeleket, akikkel szerződést kötnek – amennyiben döntésük meghozatalakor az ügyfelek személyes jellemzőit összességükben értékelik, és azok egyike,  így az életkor sem vezet automatikus elutasításhoz.  A Hatóság rendelkezésére álló információk szerint tehát az eljárás alá vont tárgyi ügyben  Kérelmezőnek az általa igényelt konstrukció vonatkozásában fennálló hitelképtelenségét  minden lényeges szempont, elsősorban vagyoni és jövedelmi helyzetének értékelése alapján  állapította meg.

 

Fentiek alapján a Hatóság a kérelmet elutasította, mivel a Kérelmező által sérelmezett  elutasítás és Kérelmező védett tulajdonsága között összefüggés nem volt. Az eljárás alá  vont pénzügyi intézmény az ügyben eredményesen tett eleget az Ebktv. szerinti  kimentési bizonyítás követelményeinek, amikor fentiek szerint igazolta, hogy  Kérelmezővel szemben az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg.