EBH/267/2010

EBH/267/2010

 

 

A hatóság részére elküldött kérelmében panaszos leírta, hogy betanított munkás munkakörre  jelentkezett egy vidéki munkáltatóhoz, jelentkezését személyesen vitte el a hirdető céghez, ahol azt  közölték vele, hogy nincs felvétel, mert mégsem indítják be a tervezett műszakot. Kérelmező  véleménye szerint elutasításának valódi oka csúnyasága volt, valamint, hogy az édesanyjával  megromlott a személyes kapcsolata, ezért feltételezése szerint ő mondhatta a munkáltatónak,  hogy leányát ne alkalmazzák.

 

Mivel a kérelmező jelezte, hogy cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll, ezért a  hatóság megkereste a panaszos hivatásos gondnokát, aki szintén kérte a kérelemben foglaltak  kivizsgálását.

 

A hatóság határozatában rámutatott arra, miszerint azon tény, mely szerint édesanyjával  rossz személyes kapcsolatot ápol, nem értékelhető úgynevezett védett tulajdonságként,  mivel az egyenlő bánásmód tilalmáról szóló törvény –ahogyan arra már a bíróság is több  esetben rámutatott- nem alkalmas eszköz és nem lehet eszköz az egyéni rokonszenv, illetve  ellenszenv kezelésére. A hatóság azt is megállapította, hogy a kérelmező a vele szóban és  írásban is közölt elutasítási indok –azaz a második műszak beindításának elmaradása-  mellett, csupán latolgatja az egyéb lehetséges okokat, melyek alkalmazásának  meghiúsulásához vezettek. Mindez azonban nem elegendő ahhoz, hogy a hatóság sikeresnek  tekinthesse a sérelmet szenvedett személy valószínűsítési kötelezettségét, illetve, hogy a  közigazgatási hatósági eljárás azon szakaszában lépjen, melyben az eljárás alá vont terhére  esik kimentésének bizonyítása.

 

 A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet elutasította.

 

  1. január 22.