EBH/37/2008

EBH/37/2008

 

 

Kérelmező képviseletében egy jogvédő iroda kérelemmel fordult a Hatósághoz, egy Kft-vel  szemben. A kérelem szerint a Kft., mint munkáltató a roma származású Kérelmezőt munkára  való felvételi eljárása során, a meghirdetett „konyhalány” munkakörre jelentkező többi  személlyel összehasonlítva hátrányos megkülönböztetésben részesítette azáltal, hogy a cég  konyhavezetője az állásinterjú során végig lekezelő, elutasító magatartást tanúsított vele  szemben, majd jelentkezését a mindössze néhány perces találkozást követően szóban,  egyértelműen elutasította. A nem roma származású tesztelőt, mint jelentkezőt ugyanakkor a  konyhavezető az állásinterjún udvariasan, készségesen és együttműködően fogadta, majd  kimerítő tájékoztatását követően az állásra való felvételére tett ajánlatot. Mivel mindkét  jelentkező szakmunkás végzettséggel rendelkezett, azonos neműek, hasonló életkorúak és  adottságúak, Kérelmező és képviselője szerint Kérelmező elutasításának hátterében etnikai  hovatartozása, külső jegyei alapján is felismerhető roma származása állt.

 

Az eljárás alá vont Kft. az ügyben úgy nyilatkozott, hogy Kérelmező állásinterjúja idején a  felvételért felelős konyhavezető még úgy gondolta, válogathat a jelentkezők között, később  viszont a megnövekedett feladatok miatt sürgősen kellett valakit alkalmaznia, így a szakmai  gyakorlat hiányát már nem tekintette kizáró oknak, ahogy eleinte. Eljárás alá vont  védekezésének részét képezte továbbá annak kétségbe vonása, hogy Kérelmező rendelkezik  azokkal a tipikus külső jegyekkel, melyek roma származását már ránézésre egyértelművé  teszik. Eljárás alá vont kiemelte, hogy a nem roma származású tesztelő a kevésbé meggyőző  fellépésű Kérelmezőtől eltérően olyan mértékű lelkesedést és elhivatottságot tanúsított az  állás iránt, mellyel megtéveszthette a konyhavezetőt, aki így értelemszerűen inkább őt kívánta  alkalmazni konyhalányként, mint bármely más jelentkezőt, akár Kérelmezőt. Az ügyben  megszólaltatott tanúk egyike sem tagadta, hogy a konyhavezető általános stílusa határozott,  egyesek szerint szókimondó. Azt valamennyi, a meghirdetett állásra jelentkezett és a Hatóság  által meghallgatott személy alátámasztotta, hogy a konyhavezető kifejezetten érdeklődött  szakmai gyakorlatuk felől, azt az állás betöltése szempontjából az egyik, ha nem a  leglényegesebb feltételként kezelte. A tanúként meghallgatott jelentkezők állásinterjújának  időtartama ugyan feltehetően meghaladta Kérelmezőét, de egyrészt a nagyságrendileg 10  perces időtartambeli eltérések még nem igazolják a hátrányos megkülönböztetés tényét,  másrészt az interjúk jellege és tartalma a lényegi kérdéseket tekintve nem különbözött. A  konyhavezető állásinterjún tanúsított, Kérelmező szerint lenéző magatartása kapcsán a tanúk  úgy nyilatkoztak, hogy a konyhavezetőt határozott, szókimondó egyéniségnek ismerték meg,  akinek stílusa következésképp adott esetben akár sértheti is egy másik személy érzékenységét.

 

Eljárás alá vont tárgyi ügyben a Hatóság álláspontja szerint eredményesen mentette ki  magát azzal, hogy bizonyította: munkafelvételi eljárása során megtartotta az egyenlő  bánásmód követelményét, a jelentkezők között különbséget csak a munka jellege,  természete alapján indokolt lényeges és jogszerű feltételek figyelembe vételével tett. A  munkakörre való felvételt sürgető körülményként a Hatóság elfogadta eljárás alá vont  azon érvelését, hogy a tanév kezdetét követően az iskolai étkeztetést ellátó cég konyhai  feladatai ugrásszerűen megnövekedtek, így az augusztus végi, szeptember eleji, a  szakmai gyakorlatot és fizikai rátermettséget alapvető feltételként állító munkaerő-  keresést követően a konyhavezető a későbbiekben kevésbé szigorú feltételeket  támasztott a jelentkezők elé. Fentieket figyelembe véve a Hatóság álláspontja szerint  tárgyi ügyben nem volt megállapítható ok-okozati összefüggés Kérelmező roma  származása és elutasítása között, így a Hatóság a kérelmet elutasította.