430_2009

430/2009

 

Egy mozgássérült, kerekesszékkel közlekedő panaszos az egyenlő bánásmód követelményének megsértése - az akadálymentesítés hiánya - miatt 2005-ben kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz egy társas üzletházzal szemben. Az ügyben a hatóság 2006-ban megállapította, hogy a társas üzletház (áruház) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, mely döntést az elmarasztalt ügyfél keresettel megtámadta. A Fővárosi Bíróság a társas üzletház keresetének – eljárási jogszabálysértésre tekintettel - részben helyt adott, a hatóság határozatát hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte. Az ügyben a hatóság 2007-ben ismételten megállapította, hogy a társas üzletház (áruház) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A döntést az elmarasztalt ügyfél keresettel megtámadta. A Fővárosi Bíróság a társas üzletház keresetének részben helyt adott, a hatóság határozatát ismételten hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárásra kötelezte. Az új eljárás eredményeként az alábbiak kerültek megállapításra.

 

Az épített környezet és a közhasználatú építmény fogalmát az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 2.§-a szerint az eljárás alá vont társas üzletház, árut forgalmazó, szolgáltatást nyújtó tulajdonostársainak is helyet adó épület közhasználatú építménynek, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) fogalomhasználata szerint pedig középületnek minősül.

 

A Fot. 29. § (6) bekezdése írta elő a törvény kihirdetésekor már meglévő középületek akadálymentessé tételét 2005. január 1-ig. A 2007. évi XXIII. törvény 2007. május 1. napjával hatályon kívül helyezte a Fot. 29. (6) bekezdését. A 2007. évi XXIII. törvény 3. § (4) bekezdése szerint a Fot. 4. § fd)-fe) alpontja szerinti - 2007. április 1-jén már működő - közszolgáltatások esetében az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára nyitva álló részei tekintetében 2013. december 31-ig kell biztosítani.

 

A megismételt eljárásban a hatóság döntését, a határozat meghozatalakor hatályos jogszabályok szerint, nem pedig a sérelem bekövetkezésekor hatályos jogszabályok szerint hozta meg.

 

A megismételt eljárásban a hatóság nyilatkoztatta az eljárás alá vontat, hogy a korábban létrejött megállapodásban szabályozottak működnek-e, biztosított-e a mozgássérültek emeletre történő feljutása.

 

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a megállapodásban szabályozottak – mely szerint a mozgásukban korlátozott személyek az áruház belső liftjét a rendész segítségével használhatják – a mindennapi gyakorlatban megfelelően működnek és biztosítva van a mozgássérültek emeletre történő feljutása, ezt támasztotta alá kérelmező nyilatkozata is, melyben előadta, hogy egy év alatt egyetlen alkalommal járt a társas üzletházban, és akkor sikerült akadálymentesen feljutnia az áruház emeletére.

 

A hatóság megállapította, hogy a korábban létrejött megállapodásban rögzítettek megfelelően működnek. A hatósághoz nem érkezett panasz, arról, hogy a megállapodásban foglaltakat nem tartják be, illetve, hogy a mozgássérültek feljutása ne lenne biztosított az emeletre.

 

Fentiek alapján az eljárás alá vont biztosította, hogy akadálymentesen megközelíthető legyen az áruház emeleti szintje. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vontnak szándékában állt jogkövető magatartást tanúsítani, valamint, hogy a hatályos jogszabály a középületek akadálymentesítésére 2013. december 31-ig adott határidőt, a hatóság a kérelmet elutasította.