EBH/453/2008

EBH/453/2008

 

A kérelmez ő  azzal a panasszal fordult a Ható s á ghoz, hogy egy gyár életkora (51 év) miatt h á tr á nyosan megkü lö nb ö ztette, amikor a cég á ltal meghirdetett á llá sra nem alkalmaztá k.

 

 A Ható s ág a kérelmező t hiányp ó tlásra szó l ította fel, majd az eljár ás alá vontat ír ásbeli nyilatkozattételre h ívta fel és tárgyalást tartott. A tárgyaláson a k érelmező szabályszerű id é zés ellenére nem jelent meg. Az eljár ás alapján a ható s ág megá llap ította, hogy a kérelmező nem a kérelemében megjelö lt termelésir ány ító , hanem operátor munkakö rre jelentkezett. Az eljár ás alá vont által meghirdetett oper átori munkak ö rre jelentkező k nagy száma miatt csup án a p ály ázó k 13%­ át tudták felvenni. A k érelmező a tö bblépcs ő s kiválaszt ási rendszerben az utols ó f ázis á ig jutott, annak ellen ére, hogy az eljár ás al á vont által csatolt grafikus matematikai teszt eredménye nem érte el a minimális 60%­ot.

 

 A munkaviszony létrejö ttének feltétele volt a tö bb lépcs ős kiválasztási rendszerben tö rtén ő megfelelés. A kiv álasztási rendszer éppen azt a célt szolgálta, hogy a munk áltató a feladat ellát ás ára legalkalmasabb jelentkező kkel kö ss ö n munkaszerző d ést. Az 51 éves kérelmező életkora miatt tö rtént h átr ányos megkü lö nb ö ztetésnek ellentmond, hogy a pály áztatási folyamat utols ó lépcs ő j éig eljutott, lehető s ége volt az egész kiválasztási folyamatot, a tö bb ó r án keresztü l tartó felv ételi elj ár ást v égig csiná lni. A k érelmező által kö zö lt tény, hogy az ír ásbeli és szó beli felv ételi is sokkal nehezebb volt, mint m ás cégekn él hasonló munkakö rre tö rtén ő felvételi, azt bizonyí tja, hogy az eljár ás al á vont a szám ára, az adott munkak ö rre legalkalmasabb munkatársakat akarta kiválasztani a lehető legnagyobb kö r ü ltekintéssel. A kérelmező számára annak ellenére lehető s éget adtak a szó beli beszé lgetésen tö rtén ő r észvé telre, hogy az ír ásbeli vizsgája nem érte el a meghatározott szintet.

 

 Az eljár ás al á vont által csatolt kimutatás alapján megá llap ítható , hogy a kérelmező vel hasonló id ő ben jelentkező munkavállaló k kö zö tt tö bb 35 és 40 év feletti pály ázó val is munkaszerző d ést k ö zö tt a cég, oper átor munkak ö rben pedig jelenleg 47 éves a legidő sebb munkavállaló .

 

 A hat ós á g nem talá lta megalapozottnak a k érelmező á ll ít á s á t, nevezetesen, hogy az életkora miatt nem kö t ö tt vele munkaszerző d ést az eljá rá s alá vont.

 

 Elfogadta az eljá rá s alá vont kiment ési bizony ít á s á t, amely szerint a k érelmező vel szemben nem alkalmazott há trá nyos megk ü lö nb ö ztetést életkora alapj á n. A k érelmező elutas ít á s á nak oka objekt ív, a bet ö ltend ő munkak ö r ellá t á s ával kapcsolatos t ényekre vezethető vissza, nem a k érelmező életkorá ra, ezé rt a hat ó s á gnak a k érelmet el kellett utas ítani.

 

  1. április 23.