EBH/462/2008

EBH/462/2008

 

 

Kérelmező beadvánnyal fordult a hatósághoz, mely szerint a helyi önkormányzat jegyzője  parlagfű irtásra nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé, amire Kérelmező, mint roma  származású vállalkozó egyedüliként adta be pályázatát. A pályázat felbontásakor Kérelmező  állítása szerint szóban őt arról tájékoztatták, hogy elnyerte a munkát. A jegyzőkönyvet  azonban részére aláírás végett nem küldték meg, utóbb pedig arról értesítette őt a Jegyző,  hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítette, amit szóban azzal indokolt, hogy  Kérelmező túl magas árat szabott meg pályázatában. Kérelmező megjegyezte: az ajánlattételi  felhívásban nem szerepelt, hogy amennyiben csak egy pályázat érkezik, úgy az eljárás  érvénytelennek minősül, pályázata pedig a kiírásnak mindenben megfelelt, így az  eredménytelenné nyilvánítás hátterében indokként etnikai hovatartozása állhatott, vagyis az  önkormányzat nem kívánt roma származású vállalkozóval szerződést kötni. Állítása szerint a  bontás időpontjában az Önkormányzat még nem tudott arról, hogy ő roma származású,  miután viszont ez tudomásukra jutott, már az eljárás eredménytelenségéről értesítették.

 

A jegyző azzal védekezett, hogy a sérelmezett pályázati eljárás eredményeként  munkavégzésre még nem került volna sor, a nyertes a parlagfű irtás elrendelése esetére  szerzett volna jogosultságot a munka elvégzésére. A szabályosan megjelentett ajánlattételi  felhívásra egyetlen pályázóként Kérelmező jelentkezett, aki azonban a bontási eljáráson nem  személyesen vett részt, őt édesapja képviselte. A Jegyző szerint még csak utalás sem hangzott  el arra vonatkozóan, hogy mivel Kérelmező volt az egyetlen pályázó, automatikusan ő lett  volna a pályázat nyertese. A csatolt pályázati kiírás értelmében a szerződéskötés a legjobb  ajánlattevővel történt volna meg, egyetlen pályázó lévén azonban választási lehetőség nem  volt, ráadásul kérelmező a piaci árnál lényegesen magasabb árajánlatot tett, ezért az  Önkormányzat a pályázat ismételt kiírásáról döntött. A jegyző szerint a döntést gazdasági és  jogszerűségi szempontok indokolták, annak meghozatalakor Kérelmező etnikai  hovatartozásáról tudomása nem volt. Az újabb pályázat kiírását a CKÖ elnöke személyesen is  elvitte Kérelmezőnek, aki azonban már nem kívánt részt venni az újabb kiírásban, amire  ismételten csak egy ajánlat érkezett. A Jegyző – tekintettel az első körben felhozott indokokra  – az eljárást ezúttal is eredménytelennek nyilvánította, szerződés megkötésére nem került sor.

 

 Az Önkormányzatot képviselő jegyző a hatóság álláspontja szerint eredményesen  mentette ki magát azzal, hogy bizonyította: az a döntése, hogy az egyedüli pályázó  Kérelmezővel végül nem kötötte meg a pályázat tárgyát képező szerződést, ésszerű  indokon alapult. Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, valamint a hivatkozott nyílt  ajánlattételi felhívás sem tartalmazott arra vonatkozó rendelkezést, hogy az  Önkormányzat egyetlen pályázó esetén – amennyiben az általa adott árajánlat a piaci  viszonyokhoz képest kedvezőtlen – az eljárást ne minősíthetné eredménytelennek.  Fentieken túl az a tény is cáfolja az etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést, hogy az  Önkormányzat képviseletében eljáró Jegyző a következő ajánlattételi felhívást is külön  eljuttatta Kérelmezőhöz, valamint az újabb kiírás alapján sem kötött szerződést egy  másik, akkor szintén egyedül pályázó személlyel, mert árajánlatát nem találta  megfelelőnek. Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont az  egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg, így a kérelmet elutasította.