EBH/474/2009

EBH/474/2009

 

 

A kérelmező sérelmezte, hogy a gyermekét az eljárás alá vont általános iskolában cigány  etnikai kisebbséghez tartozása, egészségi állapota (hiperaktivitása) miatt bántalmazták,  székhez kötözték, a napközis foglalkozásoktól rendzavaró magatartása miatt eltanácsolták,  magatartási problémái, ön- és közveszélyessége miatt nem engedélyezték, hogy a farsangi  bálon és az iskolai kirándulásokon rész vegyen,illetőleg a szülő megkérdezése és beleegyezése  nélkül döntést hoztak magántanulóvá nyilvánításáról, így sérült a kiskorú integrált oktatáshoz  való joga. A panasz szerint a fentiekből kifolyólag a gyermeket zaklatás és jogellenes  elkülönítés érte.

 

A hatóság a kérelemben foglaltak alapján azt vizsgálta, hogy a kérelmező gyermekével  szemben cigány etnikai kisebbséghez tartozásával és hiperaktivitásával kapcsolatban ok-  okozati összefüggésben az eljárás alá vont megsértette-e az egyenlő bánásmód követelményét,  hátrányos megkülönböztetés érte-e a gyermeket a megjelölt védett tulajdonságokkal nem  rendelkező társaihoz képest, továbbá, hogy megvalósult-e a gyermek zaklatása, jogellenes  elkülönítése.

 

A hatóság a tényállás teljes körű felderítése érdekében beszerezte a szükséges iratokat,  illetőleg tárgyalást tartott, melynek keretei között kihallgatta mind a kérelmezőt, mind az  eljárás alá vont képviselőjét, számos tanút, és a gyermeket is.

 

A beszerzett bizonyítékok alapján a hatóság megállapította, hogy sérült az egyenlő  bánásmód követelménye, közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte a gyermeket azzal,  hogy az eljárás alá vont – írásbeli feljegyzéssel is alátámaszthatóan – a 2005/2006-os  tanévben nem biztosította részére a délutáni napközis ellátást, csak kétszer egy  hónapban. A gyermek hiperaktivitása miatt nem részesülhetett folyamatosan a  közoktatási törvény alapján kötelezően biztosítandó azon napközis foglalkozásban,  amelyben osztálytársai, annak ellenére, hogy a napközis nevelő nyilatkozata szerint a  gyermek kezelhető lett volna, társai elfogadták, segítették.  Sérült az egyenlő bánásmód követelménye továbbá az eljárás alá vont 2006. szeptember  15-én kelt határozatával, mellyel engedélyezte a gyermek magántanulói jogviszonyát. Az  iskola volt igazgatója elismerte, hogy a szülő erre irányuló kérelmét előre kinyomtatták,  illetőleg utólag került sor a szülői aláírásra, így az nem tekinthető szabályszerűnek.  Mindezzel megvalósult a jogellenes elkülönítés.  A rendelkezésre álló adatok alapján a hatóság szerint nem állapítható meg, hogy az  iskola által nem kötelezően biztosítandó programokon (farsangi bál, iskolai kirándulás)  a gyermek részvételét az eljárás alá vont annak hiperaktivitásával vagy cigány etnikai  kisebbséghez tartozásával ok-okozati összefüggésben önkényesen, ésszerű indok nélkül  megakadályozta volna – tekintettel arra, hogy a gyermek programoktól való távol  maradására a gyermek betegsége, a program elmaradása valamint ésszerű indokon  nyugvó fegyelmezési szándék szolgált alapul.  A bizonyítékok értékelése után a hatóság megállapította, hogy a gyermek  bántalmazásának, székhez kötözésének vizsgálata büntetőeljárás keretében, illetőleg az  érintett pedagógus közalkalmazotti jogviszonyából eredően fegyelmi eljárás során  lehetséges.

 

A fentiekre való tekintettel a szankciók megállapítása körében a jogsértő magatartás  megállapításán túl a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítástól való eltiltásáról döntött a  hatóság, figyelemmel arra, hogy az eljárás alá vont a jövőben ne alkalmazza azonos  helyzetben lévő tanulókkal szemben a sérelmezett intézkedéseket.