EBH/525/2009

EBH/525/2009

 

 

Kérelmezők-közérdekű igényérvényesítés keretében- 2007. augusztus 16-án a Hatósághoz írt  kérelmükben oktatási szegregációra hivatkozással kérték az eljárás megindítását a H-i  Önkormányzattal és az. F. Iskolával szemben. Előadták, hogy a H. Megyei Bíróság elsőfokú  ítéletében megállapította mind az önkormányzattal, mind az oktatási intézménnyel szemben  az etnikai alapú szegregációt és az oktatás feltételeihez való hozzájutás terén az etnikai alapú  közvetlen diszkriminációt. Kérelmezők mellékelték az elsőfokú bíróság ítéletét. A Hatóság a  H. Megyei Bíróság fenti ítéletének áttanulmányozását követően a bíróság tájékoztatását kérte  az elsőfokú ítélet jogerejét illetően, s mivel arról kapott tájékoztatást, hogy az ítéletet  valamennyi alperes megtámadta a D-i Ítélőtáblánál, a hatósági eljárást fel kellett függesztenie.  A jogerős ítélet kézhezvételét követően, az abban foglaltakat alapul véve- elutasította  Kérelmezők kérelmét, ugyanis a másodfokú bíróság ítéletében mellőzte a jogellenes  elkülönítés tényének a felperesekkel szembeni megállapítását, és az attól való eltiltást.

 

Kérelmező a Fővárosi Bíróság előtt megtámadta a Hatóság döntését, egyben bejelentette,  hogy a fenti jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb  Bíróságnál.

 

A Legfelsőbb Bíróság részben hatályon kívül helyezte az Ítélőtábla döntését, és az  Önkormányzat és oktatási intézmény terhére a jogellenes elkülönítés miatti jogsértést  megállapító, annak abbahagyására, az attól való eltiltásra vonatkozó rendelkezéseit- a  teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezést mellőzve- helybenhagyta.

 

A Hatóságnak a Legfelsőbb Bíróság fenti ítélete kézhezvételét követően korábbi elutasító  határozatát vissza kellett vonnia , és a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletének alapul vételével  új határozatot kellett hoznia. Ebben megállapította, hogy az eljárás alá vont  Önkormányzat a közoktatás szervezésével kapcsolatos feladat-ellátási és fenntartói,  irányítási tevékenységével hozzájárult a Kérelmező által sérelmezett jogellenes  elkülönítés kialakításához és annak fenntartásához, az általa jóváhagyott döntésen  alapult, hogy az oktatási intézmény a működtetése során a pedagógiai programban  foglaltak alapján az osztályszervezés szempontjainak kialakítása, a tanulók osztályba  sorolása, az osztályoknak az intézmény valamely meghatározott épületében (székhely-  vagy tagépület) való elhelyezése, az adott osztályok létszámának és azon belül az etnikai  kisebbséghez tartozók arányának kialakítása során megsértette az egyenlő bánásmód  követelményét a cigány etnikumhoz tartozó tanulókkal szemben, jogellenes elkülönítést  alkalmazott.

 

A Hatóság az eljárás alá vontakat kötelezte a jogsértő állapot megszüntetésére, és  megtiltotta számukra a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

 

  1. április