540_2008

540/2008

 

 

A panaszos kérelemmel fordult a hatósághoz , mert véleménye szerint munkáltatója azzal,  hogy a „Cafeteria” nyilatkozat kitöltéséhez nyújtandó segítséget megtagadta tőle, illetve az  egészségügyi hozzájárulás megfizetéséről szóló munkáltatói igazolást csupán polgármesteri  közbenjárásra állította ki, a megtorlás törvényi tényállását valósította meg személyével  szemben. Kérelmező megítélése szerint fenti magatartások arra vezethetőek vissza, hogy  2006. októberében munkáltatójával szemben a hatóság előtt eljárást kezdeményezett, mely  végül egyezséggel zárult, valamint, hogy felesége -aki Kérelmezőhöz hasonlóan ugyanaz  munkáltató alkalmazásában áll- szintén panasszal élt a hatóság előtt a munkáltatói jogok  gyakorlójával szemben és ezzel egyidejűleg munkaügyi pert is kezdeményezett ellene.  Kérelmező szerint munkahelyének vezetése visszaélt hatalmával, egyúttal beadványában azt  valószínűsítette, hogy a személyével szemben folytatott megtorló magatartás a jövőben is  folytatódni fog.

 

A panaszos nyilatkozatában foglaltak áttanulmányozását követően a hatóság fontosnak  tartotta kiemelni, hogy a megtorlás tényállásának megállapításához az szükséges, hogy a  vitatott magatartás a diszkriminációs panasszal, eljárással összefüggésben okozzon  jogsérelmet, arra irányuljon vagy azzal fenyegessen. A hatóság álláspontja szerint éppen e  fent említett összefüggés nem bizonyított a Kérelmező beadványában foglalt esetekben. A  panaszos által a megtorlás kiváltóiként említett, korábbi közigazgatási hatósági eljárások  írásbeli nyilatkozataiból kiderült, hogy Kérelmező és munkáltatója között kialakult  nézeteltérés mindkét fél számára megterhelő, egészségi problémákat okozó, súlyos  konfliktussá alakult át. Ennek a folyamatnak újabb stádiumait tárta a hatóság elé a panaszos  jelen beadványában. A leírtak azonban nem az egyenlő bánásmód követelményének a  megsértése miatti megtorlásnak, sokkal inkább a felek között már évek óta fennálló rossz  viszony eredményeinek tekinthetőek, amennyiben az események a panaszos által felvázoltak  szerint történtek is meg.

 

Erre figyelemmel a hatóság álláspontja szerint a Kérelmező által leírt események nem a  hatóság előtt általa és felesége által munkáltatójukkal szemben diszkrimináció miatt  kezdeményezett eljárásokra voltak visszavezethetőek. A Kérelmező által előzményként  említett, korábbi hatósági eljárások megindításának és a Kérelmező jelenlegi  panaszának alapjául egyaránt a felek közötti nézeteltérés szolgál, vagyis azonos azok  kiváltó indoka; az okozatok azonban egymással nem, csak a kiváltó okkal állnak  összefüggésben.  Fentiekre tekintettel a hatóság panaszos kérelmét elutasította, mivel a megtorlás  törvényi tényállása nem volt megállapítható.

 

 Végzés kelte: 2008. április 28.