EBH/547/2009

EBH/547/2009

 

 

Kérelmezőt hátrányosan érintette a kérelmében megjelölt gazdasági társaság magatartása. A  gazdasági társaság a mozgáskorlátozottak részére kiállított érvényes parkolási igazolvánnyal  történő be-és kihajtást a Margitsziget Árpád híd felőli bejáratánál regisztrációhoz kötötte. A cég a  parkolási igazolványt a Margitsziget bejáratánál ellenőrizte, ehhez a mozgáskorlátozott  kérelmezőnek ki kellett szállnia a gépjárműből, és gyalogosan kellett megközelítenie az őr 70-100  méterre lévő pavilonját a kártya felmutatása, és a regisztráció miatt. Ez az eljárás jelentősen  megnehezítette a mozgáskorlátozottak Margitszigetre történő bejutását.

 

Az eljárás alá vont gazdasági társaság úgy nyilatkozott, hogy álláspontja szerint az egyenlő  bánásmód követelményét nem sértette meg, nézete szerint éppen előnyben részesíti a  mozgáskorlátozottakat azzal, hogy belépésükhöz nem szükséges behajtási hozzájárulást  igényelniük, csak a belépésre jogosító igazolványt kell felmutatniuk, úgy hogy ahhoz a gépjármű  elhagyása nem szükséges. Azt azonban az eljárás alá vont nyilatkozatában elismerte, hogy a  mozgássérültek Margitszigetre történő behajtását is szabályozó rendelet és a gyakorlat valóban eltér  egymástól.  Az eljárás alá vont jogi képviselője nyilatkozatához csatolta a mozgáskorlátozottak Margitszigetre  történő behajtását regisztráló behajtási naplót. A naplóban feltüntetésre került a behajtás időpontja,  és az úti cél, melyet a mozgáskorlátozottaknak aláírásukkal kellett igazolniuk.  Az első tárgyalási napon a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti  egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek vállalták, hogy a rendelkezésre álló idő alatt  kidolgozzák az egyezség részleteit.  Többszöri egyeztetés után az eljárás alá vont egyezségtervezetet juttatott el a kérelmezőhöz,  melyben megszűntette a belépésre jogosító regisztrációs lapot, valamint az őrbódénál a parkolási  igazolvány bemutatását. Az eljárás alá vont vállalta, hogy a Margitsziget Árpád híd felőli  bejáratánál levő sorompó mellé kamerát helyez el, melynek képe az őrbódéhoz fut be annak  érdekében, hogy az őr a parkolási igazolvány felmutatása után beengedhesse az arra jogosultat. Az  eljárás alá vont vállalta, hogy amíg a fenti rendszer nem működik, illetve adott esetben  meghibásodik, addig a mozgáskorlátozottakat az őr engedi be úgy, hogy a mozgássérültnek nem  kell sem a gépjárművével, sem más módon a sorompót elhagynia.  Kérelmező ezt követően úgy nyilatkozott, hogy az egyezségtervezettel – mely az Árpád híd felőli  behajtásra vonatkozik – egyetért, azonban véleménye szerint engedélyezni kellene a mozgássérültek  részére a Margit híd irányából történő behajtást is.  Eljárás alá vont tájékoztatta kérelmezőt, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a Margit híd felőli  behajtásra a mozgáskorlátozottak számára sincs lehetőség, az az irány kizárólag a közösségi  közlekedés számára használható, ugyanakkor az Árpád híd vonatkozásában – még az egyezség  megkötése előtt – a vállalt intézkedéseket haladéktalanul megteszi, és az új beléptető rendszert  üzembe helyezi.  Miután az eljárás alá vont a Margit híd felőli behajtás vonatkozásában az egyezségtervezeten nem  változtatott a kérelmező az egyezségkötéstől elzárkózott, ezért a hatóság az ügyet érdemben  elbírálta.  Az eljárás során megállapításra került, hogy az eljárás alá vont a mozgáskorlátozottak  Margitszigetre történő bejutását regisztrációhoz kötötte, így ezzel, valamint a parkolási  igazolványok ellenőrzésének módjával megnehezítette a nyilvános parkba történő bejutást. Az  eljárás folyamán az eljárás alá vont a kérelmezővel folytatott többszöri egyeztetés után  megvalósította azokat a módosításokat, melyek a mozgáskorlátozottak akadálymentes bejutását  lehetővé teszik a Margitszigetre. A hatóság az eljárás során arra a következtetésre jutott, hogy az  eljárás alá vont korábbi magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét,  kérelmezőt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte nem mozgássérült embertársaihoz képest  azzal, hogy a gazdasági társaság – a hatósági eljárás megindítását megelőzően – nem biztosított  akadálymentes feltételeket a Margitszigetre történő bejutáshoz.  Azt, hogy az eljárás alá vont gazdasági társaság az eljárás időtartama alatt létrehozott egy  problémamentesen működő beléptető rendszert, a hatóság a szankció megválasztásában értékelte. A hatóság a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltásán kívül más szankciót nem  alkalmazott, mivel az eljárás alá vont eljárás során tanúsított magatartása, arra engedett  következtetni, hogy a megelőzéshez és a visszatartó hatáshoz fűződő célok így is elérhetők.

 

A hatóság a fent leírtak alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás alá vont  magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos  megkülönböztetés érte a kérelmezőt azzal, hogy – eljárás alá vont a hatósági eljárás  megindítását megelőzően – jelentősen megnehezítette, és regisztrációhoz kötötte a  mozgáskorlátozottak bejutását a Margitszigetre. A Hatóság az Ebktv. 16. § b) pontja alapján  megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.