EBH/595/2008

EBH/595/2008

 

 

 

Egy Kérelmező sérelmezte, hogy egyéb helyzete (lakcím nélküli), feltételezett vagyoni helyzete, társadalmi származása miatt hátrányos megkülönböztetés érte a munkaerő-kölcsönzést végző Eljárás alá vont részéről, amely nem kötött vele munkaszerződést, mivel nyilatkozatuk szerint annak feltétele, hogy a dolgozó rendelkezzen bejelentett lakcímmel, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

 

 Kérelmező egy gyorsétterembe jelentkezett bolti eladónak, a felvételi beszélgetést követően azt a tájékoztatást kapta, hogy felveszik, azonban a felvétellel kapcsolatos iratokat egy munkaerő- kölcsönző irodában kell elintéznie. Ott az ügyintéző elkezdte felvinni a számítógépre az adatait, azonban amikor a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataihoz ért, rákérdezett, hogy Kérelmezőnek van-e állandó lakcíme és tartózkodási helye. Kérelmező erre azt válaszolta, hogy nincs – csak települési szintű lakcímmel rendelkezett-, melyre azt a tájékoztatást kapta, hogy a számítógép nem engedi tovább, az értesítési címet pedig nem írhatják be, mivel nincs rajta az igazolványon.

 

Az Eljárás alá vont védekezésében a Munka törvénykönyvének a munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatott munkavállalók írásbeli tájékoztatását előíró rendelkezéseire hivatkozott, továbbá hogy konkrét lakcím nélkül nem tudnak felelősséget vállalni a munkavállalók után, így olyan személyt sem tudnak foglalkoztatni, aki nem rendelkezik postai elérhetőséggel. Előadta továbbá az Eljárás alá vont, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabályban foglaltak betartása szintén nem teljesíthető abban az esetben, ha a munkavállaló nem igazolja lakcímét.

 

A hatóság megkereste a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, mely szerint arra hivatkozással, hogy az állásra jelentkező személy lakcímet igazoló hatósági igazolványában csak települési szintű lakóhely szerepel lakcím nélküli bejegyzéssel, önmagában nem tagadható meg a munkaszerződés megkötése.

 

A hatóság tárgyalást tartott, melyen az Eljárás alá vont előadta, hogy Kérelmező panasza óta új gyakorlatot alkalmaznak, már nem utasítják el automatikusan a munkavállalót. Ha lakcím nélküli személy érkezik, azt az ügyintéző szóban jelzi egy vezetőnek, aki egyeztet az ügyféllel, hogy milyen módon tudják elérni, telefon vagy fax azonban nem elégséges.

 

A hatóság megkísérelte a felek között az egyezségkötést, attól az Eljárás alá vont nem zárkózott el, azonban Kérelmező képviselője kérte, hogy a hatóság hozzon határozatot az ügyben.

 

A hatóság nem fogadta el az Eljárás alá vont védekezését, az, hogy Kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványában nem szerepel pontos (utca, házszám szintű) lakcím, csak települési szintű, nem teszi lehetetlenné az írásbeli nyilatkozatok postai – vagy egyéb - úton történő kézbesítését. Kérelmező és képviselője a hatóság tértivevényes postai küldeményeit minden esetben átvette.

 

Az Eljárás alá vont munkába járással kapcsolatos költségek megtérítésére való hivatkozását sem fogadta el a hatóság, ugyanis munkába járásnak a k ö zigazgatási határon k ív ü lr ő l tö rtén ő napi munk ába jár ás és hétv égi hazautaz ás minő s ü l, így a vonatkozó jogszabályi rendelkezések telepü lési szintű lakcím esetén is teljes íthető k. Jelen esetben Kérelmező lakcímet igazoló hatósági igazolványában szerepelt a települési szintű lakcím, továbbá nem került volna sor közigazgatási határon kívülre történő utazásra.

 

Az Eljárás alá vont által előadott indokokat nem tartotta elfogadhatónak a hatóság, mivel azok a munka jellege vagy természete alapján nem indokoltak, s nem arányosak. Az Eljárás alá vont maga is elismerte, alkalmazottja leírta, hogy Kérelmezővel lakcím nélkülisége miatt nem kötött munkaszerződést. A hatóság a kérelem azon részét nem találta megalapozottnak, hogy Kérelmezőt feltételezett vagyoni helyzete és társadalmi származása miatt érte hátrányos megkülönböztetés, mivel arra nem merült fel adat, a korábbiakban rögzítettek szerint a hátrány oka egyértelműen Kérelmező lakcím nélkülisége volt.

 

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy egyéb helyzete – lakcímmel nem rendelkezik - miatt nem kötött vele munkaszerződést .

 

A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét a  www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

A hatóság Kérelmező vagyoni helyzetén és társadalmi származásán alapuló hátrányos megkülönböztetés miatti kérelmét elutasította.

 

  1. november