600_2008

600/2008

 

Egy h áromtagú csalá d azzal a panasszal fordult a Ható s á ghoz, hogy az édesapa tö bb mint 30 évvel ezelő tti politikai el ítél ése kö vetkeztében­mely ítélet id ő kö zben megsemmis í tésre ker ü lt­ a mai napig az egész csalá dot politikai vélem ényü k miatt sz ámos esetben h á tr á nyos megkü lö nb ö ztetés éri. K ü lö n kiemelté k, hogy politikai vélem ényü kre lakó helyü k á ltal is kö vetkeztetni lehet, a lakó telep, ahol élnek á llítá suk szerint jó r észt velü k azonos politikai meggyő z ő d és ű csalá doknak ad otthont. Az eljá r á s megindítá s á t els ősorban a Magyar Állammal szemben kérték, valamint lakó helyü k szerinti ö nkorm ányzat, egy társadalmi szervezet és fiú k munká ltató ja ellen is.

 

A k érelmező édesanya személyesen terjesztette elő panaszá t a ható s ág hivatali helyis ég ében. Az általa elmondottakr ó l a ható s ág jegyző k önyvet vett fel, és hiányp ó tlásra szó l ította fel a k érelmező t. A k érelmező a hiányp ó tl ásra megadott 8 napon belü l nem tette eleget a ható s ági ü gyint éző által k ért iratok becsatolás ának, ez ért az ü gyintéző ú jabb határid ő tű zés ével ismé telten hiányp ó tlásra szó lította fel. K érelmező és fia személyesen megjelent és csatolta a kért iratokat, valamint személyes meghallgatásukra is sor ker ü lt.

 

A vizsgá lat eredm ények ént a hat ó s á g megá llap ította, hogy Kérelmező k nem rendelkeznek az Ebktv. szerinti védett tulajdons á ggal, tekintettel arra, hogy a k ö zel 30 évvel ezelő tt tett, a szocialista tá rsadalmat b írá ló kijelent ések ma m á r nem tekinthet ő k olyan politikai v élem énynek, ami v édett tulajdons á gk ént vehet ő figyelembe. Ezen felü l a hat ó s á g nem fogadta el a Kérelmező k azon érvelés ét sem, hogy a csalá d t öbbi tagj á t is az édesapa egykori elít é lése miatt é rn é há trá nyos megk ü lö nb ö ztet és, mert a v édett tulajdons á gok a s érelmet szenvedett fél személyéhez elvá laszthatatlanul f ű ző d ő lényegi von ásra illetve jellemző re vonatkoznak.

 

  1. július