617_2008

617/2008

 

 

Kérelmező a hatósághoz előterjesztett kérelmében azt sérelmezte, hogy egy központi  közigazgatási szerv által főosztályvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat során annak  ellenére, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, továbbá az előnyt  jelentő kritériumoknak is nagyrészt megfelelt, személyes beszélgetésre nem hívták be,  pályázatát e nélkül elbírálva elutasító választ kapott. Kérelmező álláspontja szerint a  munkáltató diszkriminatív módon járt el vele szemben. Álláspontja szerint a munkáltató  eljárása, intézkedése életkorán, világnézeti meggyőződésén, politikai véleményén és az ún.  egyéb helyzetén alapult. Egyéb tulajdonságaként a jó szervezőkészségét, az önállóságot,  kreativitást jelölte meg és azt állította, hogy az eljárás alá vont részéről hátrányos  megkülönböztetés érte azzal, hogy az eljárás alá vont a személyes meghallgatás lehetőségét  sem biztosította számára, elzárva ezzel őt a megmérettetés lehetőségétől.

 

A hatóság a rendelkezésre álló ügyféli nyilatkozatokban és a csatolt okiratokban foglaltakat  megvizsgálva megállapította, hogy a kérelem az alábbiak miatt nem alapos.

 

Az eljárás alá vont az eljárás megindításáról szóló értesítést követően előterjesztett érdemi  nyilatkozatában azzal érvelt, hogy a nagyszámban beérkezett pályázati anyagokra tekintettel  valamennyi pályázó személyes meghallgatása nem volt lehetséges. Erre tekintettel az általuk  követett gyakorlat szerint a pályázati anyagokat érkeztetik, iktatják, majd a pályázókról  táblázat formájában összesítőt készítenek. A pályázatok alapján előértékelés történik,  amelynek eredményeként az ilyen módon kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatják.  Ezt követi az egyeztetés, majd a döntés a nyertes személyéről. Az eljárás alá vont hivatkozott  arra is, hogy a 2008. január 1-én hatályba lépett kormányzati személyügyi igazgatási  feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és  lebonyolításáról szóló 406/2007. (XII.27.) Korm. rendelet szabályait a 2007. decemberében  kiírt pályázati eljárásban nem alkalmazták, azonban az általa alkalmazott gyakorlat tartalmilag  megfelelt a jogszabály előírásainak.  A személyes meghallgatásra történő kiválasztásnál az eljárás alá vont döntő szempontként  vette figyelembe, hogy a pályázó új szemlélettel, látásmóddal rendelkezzen, milyen volt  korábbi életútja, illetőleg az a körülményt, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján  megállapítható volt, hogy a pályázó „rövid időn belül több, egymástól távol álló szakterületen  nyújtott be álláspályázatot”.  A pályázati kiírásnak megfelelően nem volt kötelező számára valamennyi pályázó személyes  meghallgatása, ezért a kiválasztásnál a fent ismertetett körülményeket vette figyelembe. A  kérelmező állításával szemben az eljárás alá vont azzal érvelt, hogy nem a pályázók  világnézeti meggyőződését, politikai véleményét, hanem kizárólagosan a szakmai tudást és  tapasztalatot vette figyelembe. Álláspontja szerint a kérelmezőt életkora miatt sem érte  diszkrimináció, mivel a személyes meghallgatásra behívottak életkora a 31 és 54 életév közé  esett. Az eljárás alá vont állítása alátámasztásául becsatolta a pályázók életkorára, iskolai  végzettségére, szakmai, vezetői és közigazgatási gyakorlatra, valamint a jogi és a  közigazgatási szakvizsgára vonatkozó adatokat tartalmazó kimutatást.

 

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont munkáltató az osztott bizonyítási szabályok  alkalmazásával eredményesen kimentette magát, a kérelmező által hivatkozott „védett  tulajdonságok” és a munkáltató intézkedése között okozati összefüggést megállapítani  nem lehetett, a kérelmet a hatóság elutasította.  A hatóság utalt arra is, hogy annak megítélése, hogy a munkáltató az irányadó  jogszabályok betartásával folytatta-e le a pályázati eljárást, továbbá annak eldöntése,  hogy a hivatkozott kormányrendelet részletes szabályait (kompetencia vizsgálat stb.) -  átmeneti rendelkezések hiányában - alkalmaznia kellett volna-e a munkáltatónak, avagy  az előértékelés milyen szempontok alapján történhet, nem tartozik az Egyenlő  Bánásmód Hatóság hatáskörébe. A sérelmezett pályázati eljárás vonatkozásában a

 

 

  hatóság kizárólagosan az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését  vizsgálhatta.