EBH/694_2009

EBH/694_2009

 

 

Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint az eljárás alá vont szervezet, ahol 2000. március  1-től állt közszolgálati jogviszonyban, megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód  követelményét anyasága miatt azzal, hogy vezetői megbízatását 2009. február 28. napjával a  2009. február 19-én kelt levelével visszavonta.

 

Kérelmező beadványában előadta, hogy 2000. március 1-el nevezték ki az eljárás alá vont  szervezethez hatósági ügyintéző munkakörbe, 2007. február 1-el kinevezték osztályvezetőnek.

 

  1. december 1. napjáig Kérelmező a vezetői beosztással járó feladatait teljes mértékben ellátta, majd szakorvosa javaslatára 2008. december 2-től betegállományba került, és 2009.  január 28-án megszületett a gyermeke. Ezen időponttól kezdve Kérelmező 24 hét szülési  szabadságát tölti. Kérelmező a vezetői megbízatásának visszavonásáról szóló okiratot március  9-én – jogfenntartási nyilatkozattal- átvette.  Kérelmezőt,- azt követően, hogy vezetői megbízatását visszavonták, 2009. március 1-i  hatállyal besorolták ügyintéző I. besorolási osztályba hatósági ügyintézői munkakörbe azzal,  hogy vezetői munkakörének visszavonása következtében a Ktv. 31.§ (8) bekezdése alapján  2009. március 15. naptól 2009. szeptember 15. napjáig a korábbi vezetői illetményével azonos  illetményre jogosult.

 

Az eljárás alá vont nyilatkozott arról, hogy a szervezeténél 2008. január 1-től 2009. március  31-ig terjedő időszakban 118 köztisztviselő rendelkezett vezetői megbízással. A Ktv. 31.§ (1)  bekezdése alapján adott vezetői megbízás azonban a Ktv. 31.§ (5) bekezdése alapján azonnali  hatállyal visszavonható, indokolási kötelezettség nélkül. A visszavonás egyoldalú  nyilatkozattal történik, és a köztisztviselő hozzájárulása nélkül megszünteti a vezetői  megbízást. A munkáltatónak a Ktv. 31.§ (8) bekezdése alapján a visszavonással egyidejűleg  meg kell vizsgálnia, hogy van-e az érintett köztisztviselő részére felajánlható munkaköre, és  azt fel kell ajánlania, Kérelmező esetében is így tettek.

 

Az eljárás alá vont arról is nyilatkozott, hogy 2008. januártól 2009. március 31-ig terjedő  időszakban a szervezetben 4 esetben került sor vezetői megbízatás visszavonására, ebből  Kérelmező terhességi gyermekágyi segélyen volt (tgyás), egy másik köztisztviselő ugyancsak  tgyást vett igénybe, amikor visszavonták vezetői megbízatását.

 

Az eljárás alá vont álláspontja szerint Kérelmező kérelme megalapozatlan, mivel nem  anyasága miatt került sor vezetői megbízatásának visszavonására, hanem a Ktv.  rendelkezéseinek hiányossága és az ebből fakadó munkaszervezési nehézségek okából döntött  úgy a munkáltató, hogy meghozza ezt az intézkedést.

 

 Az eljárás alá vont e körben hivatkozott a Ktv. 31.§-ában foglaltakra, és hangsúlyozta, hogy a  jogalkotó nem kezeli azt a helyzetet- ami Kérelmező esetében is előállt-, hogy a köztisztviselő  vezetői megbízása alatt is tartósan távol maradhat a munkavégzéstől.  Eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy Kérelmező esetében körültekintően mérlegelte a kialakult  helyzetet, s arra figyelemmel, hogy Kérelmező még több, mint egy évig nem kíván munkába  állni, az általa korábban ellátott vezetői feladatokat pedig naponta el kell végezni,  munkaszervezetési okokból döntött a vezetői megbízás visszavonása mellett.

 

A Hatóság a felek nyilatkozatai, valamint az általuk csatolt dokumentumok alapján  megállapította, hogy az eljárás alá vont a Kérelmezővel szemben anyasága miatt  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. azzal, hogy Kérelmező vezetői  megbízatását 2009. február 28. napjával anyasága miatt visszavonta.

 

A Hatóság az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni folytatását a  határozat kézhezvételétől megtiltotta, elrendelte továbbá a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a honlapján, és a  munkáltatót 1.500.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.  (2009. májusi döntés, az eljárás alá vont keresettel megtámadta)