719_2008

719/2008

 

 

 Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult kérelemmel  fordult a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy X. gyógyszerforgalmazó nem küldte meg részükre a  2005. október 30-a után indult forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett négy gyógyszer  betegtájékoztatóit 2008. február 15-ig az általuk kért formátumban, Braille írású és nagyított betűs  változatban 100 példányban, továbbá elektronikusan.

 

Annak eldöntéséhez, hogy a kérelem megalapozott-e, a hatóság eljárást indított, mivel  nyilatkoztatni kellett az Eljárás alá vontat, be kellett szerezni az együttműködést igazoló esetleges  iratokat.

 

 Az Eljárás alá vont a hatóság által tartott tárgyaláson és nyilatkozatában előadta, hogy a  megkeresést 2008. január végén kapták meg, azonban még aznap megküldte egy termék  betegtájékoztatóját elektronikus formában, majd 2008. február 15-én a további három gyógyszer  nagybetűs kinyomtatott betegtájékoztatóját 10 példányban, CD-n elektronikus formában, továbbá e-  mailen, elektronikusan, word file formában. Ezt Kérelmező képviseletében a projekt-menedzser  megköszönte, s egy személyes találkozót kezdeményezett, melyre az Eljárás alá vont jelezte, hogy  keresni fogják, mivel „közös álláspont kialakítása szükséges”. Az Eljárás alá vont jogi képviselője a  hatóság által tartott tárgyalást követően a találkozó céljából időpontot egyeztetett a projekt--  menedzserrel, amit később telefonon visszamondott. Az Eljárás alá vont 2008. júniusában – jelezve,  hogy ésszerű kereteken belül készek együttműködni - becsatolta három termék Braille-írással  nyomtatott betegtájékoztatóját 1-1 példányban, melyet a hatóság átadott Kérelmezőnek.

 

A hatóság eljárása során azt vizsgálta, hogy az Eljárás alá vont megsértette-e az egyenlő bánásmód  követelményét a Kérelmező megkeresésében foglaltak teljesítése során, hátrányos  megkülönböztetés érte-e a Kérelmező által képviselt látássérülteket e védett tulajdonsággal nem  rendelkező embertársaikhoz képest, és az eljárás megindításáról szóló értesítés átvételét  megelőzően az Eljárás alá vont milyen intézkedéseket tett Kérelmező felé a betegtájékoztatók  rendelkezésre bocsátása érdekében.

 

Az eljárás során keletkezett iratokból, a tárgyaláson elhangzott nyilatkozatokból és a  tanúvallomásból megállapítható volt, hogy az Eljárás alá vont a hatósági eljárásról szóló értesítés  átvételét megelőzően megküldte elektronikusan a kért betegtájékoztatókat, majd a három termék  nagyított betűs betegtájékoztatójának 10 példányát postai úton.

 

A hatóság elfogadta az Eljárás alá vont azon védekezését, hogy teljesítette a Kérelmező kérését, az  elektronikus formátumú betegtájékoztatókból a Kérelmező a nagyított betűs és Braille-formátumú  betegtájékoztatókat elő tudja állítani, így az általa képviselt látássérülteket nem éri hátrány.

 

Fentiekre tekintettel a kérelmet a hatóságnak el kellett utasítani, mivel az Eljárás alá vont a  konkrét ügyben nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét.

 

  1. szeptember