EBH/72/2008

EBH/72/2008

 

 

 

A ható s á ghoz benyú jtott kérelem szerint a panaszosoknak roma szá rmaz á suk, illetve roma  sz á rmaz á s ú ismer ő seikkel fenntartott bar á ti kapcsolatuk miatt egy vidéki telepü l és  vendéglá tó ­ipari egys ég ében magasabb ellenértéket kellett fizetniü k az elfogyasztott term ékek  utá n, mint a nem roma, illetve nem roma ismer őseikkel érkez ő vá s á rló knak. A kérelemhez  csatolt ü gyvédi tényvá zlatok tanú s á ga szerint az egyik, egyébként nem roma Kérelmez ő nek  csak az ó ta kell magasabb ö sszeget fizetnie az adott ü zletben, mió ta kider ü lt, hogy roma  sz á rmaz á s ú bar á tjá n á l lakik. A Kérelmez ő k elmondá sa szerint a vendéglá tó ­ipari egys égben  dolgoz ó k kérdés ü kre kö z ö lték, hogy „fő n ö ki utas ítá sra sz ámoltak fel” nekik magasabb  összeget.  Az NFH Region á lis Felü gyelő s ége ­panaszosok bejelentése nyom á n­ két ízben tartott  pr ó bavá s á rlá st az egys ég ter ü letén. A má sodik pr ó bavá s árlá son a jelenlevő nem roma  felü gyelő nek fogyasztá sa utá n csak az ártá blá n feltü ntetett ö sszeg felét kellett megfizetnie. A  felü gyelő a kedvezm ényben annak ellenére r észes ü lt, hogy tö rzská rtyá já nak kiá llítá s á ra  csupá n pr ó bavá s á rlá s á t kö vető en ker ü lt sor.

 

 A ható s ág az egys ég ü zemeltető jével szemben megindította az eljár ást. Az eljár ás alá vont  k épviseletében eljár ó Ü gyvezető elő adta, hogy a szó rakozó helyen 2007. nyarán  kedvezményre jogos ító tö rzskártya rendszer kerü lt bevezetésre. Megítélése szerint a  K érelmező k tapasztalatai félreértésen alapulnak, annál is ink ább mivel a tö rzsvás árló i  k árty ával rendelkező k kö zö tt vannak roma származás ú személyek is. Az eljár ás alá vont nem  tartotta való snak panaszosok elmondás át, mely szerint alkalmazottai Kérelmező k felé „fő n ö ki  utas ításra a cig ányoknak duplán kell számolni” kijelent ést tették volna. A ható s ág  megállapí totta, hogy a tö rzskártya kiad ás át bels ő szabályzat nem tartalmazza, annak vendégek  r észére tö rtén ő biztos ítása eseti jellegű , kiállí tás ára k ü lö nb ö ző , f ő k éppen ö nk ényes  szempontok (pl. szó rakozó hely látogatás ának gyakoris ága, fogyasztás mennyis ége,  „rendesen” fizetnek és jelenlétü k „ép ítő jellegű a helyre n ézve”) figyelembe vétele mellett  ker ü l sor.

 

Fentiek alapj á n a hat ó s á g meg á llap ította a vend églá t ó ­ipari egys ég ü zemeltető je  Kérelmező kkel szemben megvaló s ította a k ö zvetlen h á trá nyos megk ü lö nb ö ztet ést, azzal,  hogy a vend égek kö zö tt önk ényesen vá logatott, amikor meghat á rozta, mely  személyeknek biztos ít és mely szem élyeknek nem biztos ít t ö rzsk á rty á t. A hat ós á g  hat á rozatá ban kiemelte, hogy az önk ényes, ésszerű indok n élk ü li megk ü lö nb ö ztet és  alkotm á nyellenes; valamint, hogy m ég az objekt ív ism érvek szerint meghatá rozott  krit ériumoknak is minden érintett személyre megk ü lö nb ö ztet és n élk ü l, egyform á n és  egyará nt kell, hogy vonatkozzanak. Az elj á rá s alá vont teh á t Kérelmező ket  egyértelm ű en roma szá rmazá suk, illetve az egyik panaszos esetében roma bará tj á n á l  t ö rt én ő ideiglenes tart ó zkod á sa miatt zá rta ki a t ö rzsk á rtya ad á s á nak lehet ő s ég éb ő l.  A szankció k alkalmazá s á val kapcsolatban a hat ó s á g azt á llap ította meg, hogy jelen  esetben azok megelő ző , visszatartó hat ás á nak elérés éhez a jogs ért ő magatart ás tov á bbi  folytat á s á nak megtilt á s á n tú l szü ks éges a hat á rozat nyilvá noss á gra hozatala is és  p énzb írs á g kiszab ása is, melynek összegét 1.000.000, azaz egymillió forintban hat á rozta  meg. A ható s á g az eljá rá s alá vonttal szemben az Ebktv. 16. § b), c) és d) pontjaiban  meghat á rozott szankció kat alkalmazta.

 

  Határozat kelte: 2008. április 25.