742_2008

742/2008

 

 

Egy helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérelemmel fordult a Hatósághoz, az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, a helyi Önkormányzat egyik  bizottságának külsős tagjával szemben. A kérelem szerint az Önkormányzat Képviselő-  testülete egy, a Magyar Gárdától való elhatárolódását kimondó előterjesztés elkészítése  mellett döntött. Az önkormányzati rendelet-tervezetet az illetékes Bizottság megvitatta, a  külsős tag pedig jegyzőkönyvileg is rögzített álláspontját az ún. cigány-bűnözéssel, valamint a  Magyar Gárdával kapcsolatban az ülésen többek között az alábbiak szerint fejtette ki: „A  cigány fajt nem lehet általánosságban elítélni, de a tendenciát meg kell állítani”; „…nem ítéli  el, sőt üdvözli a Magyar Gárdát, mert jelenléte visszatartó erejű.”; „Két megoldás létezik a  probléma kezelésére, az egyik a kiirtás, a másik az eltartás. A kiirtás már szóba sem jöhet, így  marad az eltartás.” Kérelmező álláspontja szerint a bizottság külsős tagja kimerítette a  zaklatás tényállását azzal, hogy kijelentései a cigányság számára megalázó, megszégyenítő  helyzetet teremtettek.

 

Az Ebktv. szerint az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és kisebbségi önkormányzatok  és ezek szervei jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani. A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kimondja, hogy az önkormányzati  feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a  részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják el. Egy önkormányzati  bizottság külsős tagja fentiek alapján nem tartozik az adott helyi önkormányzat szervei közé,  ezért az általa egy bizottsági ülésen előadott személyes véleményre – amíg azzal való  egyetértését a Képviselő-testület, vagy az illetékes bizottság határozatban, vagy egyéb jogi  aktusban ki nem fejezi – az Ebktv. hatálya nem terjed ki.

 

 A Hatóság a kérelmet elutasította, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az  ügyben eljárni.