EBH/795/2010

EBH/795/2010

 

 

A panaszos az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelemmel fordult a  hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy két roma származású ügyfelének ingatlanát egy  gazdasági társaság „C” fedezeti kategóriába sorolta, mely szerint az ingatlanok csak  minimális mértékben forgalomképesek, illetve forgalomképtelenek. Kérelmező véleménye  szerint az értékbecslő az ingatlanokat azért sorolta „C” kategóriába, mert a tulajdonosok  roma származásúak, illetve az ingatlanok romák által lakott környezetben fekszenek.

 

A hatóság eljárást indított az értékbecslést végző gazdasági társasággal szemben. Az eljárás  során beszerzett iratokból, nyilatkozatokból, az elvégzett helyszíni szemlén tapasztaltakból a  következők kerültek megállapításra.

 

Eljárás alá vont érdemi nyilatkozata szerint a fenti ingatlanok értékbecslését azért nem  készítették el, mert mindkét esetben már készült ún. „C” fedezeti kategóriás ingatlan  értékbecslés az adott utcákban, így tehát a kategória besorolás tényéhez rendelkeztek a  szükséges ingatlanpiaci ismerettel. Eljárás alá vont a „C” fedezeti kategória indokaként az  érintett ingatlanok és környezetük ingatlanpiaci értelemben vett alacsony presztízsmegítélését  jelölte meg.

 

Az eljárás alá vont céget az értékbecslésre felkérő bank tájékoztatása szerint korábban hét  esetből kettő alkalommal fordult elő, hogy az érintett utcákban lévő ingatlant „C”  kategóriásnak minősítettek, mely a hatóság álláspontja szerint alátámasztotta azt, hogy a  kérelemben vizsgált ingatlanokat annak rossz presztízsmegítélése miatt nem lehetett volna  „C” kategóriásnak minősíteni, mivel ha a környék presztízsmegítélésével lett volna probléma,  akkor ezekben az utcákban minden ingatlant értelemszerűen „C” fedezeti kategóriásnak  lehetett volna csak minősíteni.

 

A hatóság által a helyszíni szemlén tapasztaltak szintén nem támasztották alá azt, hogy az  ingatlanok olyan környezetben helyezkednének el, vagy olyan állapotban lettek volna, amely  indoka lehetett volna annak, hogy azokat „C” fedezeti kategóriásnak minősítette eljárás alá  vont.

 

A hatóság nem fogadta el a gazdasági társaság azon védekezését, hogy kérelmezőket nem érte  hátrány, hiszen az értékbecslés díját ki sem kellett fizetniük, „annak köszönhetően”, hogy az  ingatlant a cég értékbecslés nélkül „C” fedezeti kategóriásnak minősítette. Nem fogadta el  továbbá a hatóság azt a védekezést sem, mely szerint azért sem érte hátrány kérelmezőket,  mivel más banktól végül megkapták a kívánt hitelt. Eljárás alá vont ezen kimentése a hatóság  számára nem volt elfogadható, mivel a hitel folyósításának ténye nem volt visszavezethető a  cég magatartására, azzal semmilyen összefüggésben nem állt. Ugyanakkor ez utóbbi tény  éppen azt erősítette meg a hatóságban, hogy az ingatlan hitelfelvétel szempontjából nem volt  forgalomképtelen.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy  eljárás alá vont a kért szolgáltatást azért tagadta meg (az értékbecslést nem készítette  el), mivel a hitelfelvétellel érintett ingatlanok tulajdonosai roma családok voltak, és az  ingatlanok a város közismerten romák lakta részén helyezkednek el. A hatóság  megtiltotta a jogsértő magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértést  megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra  hozatalát a hatóság honlapján, valamint 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű  bírság megfizetésére kötelezte eljárás alá vontat.