EBH/89/2008

EBH/89/2008

 

 

A roma sz á rmaz á s ú kérelmez ő azzal a panasszal fordult a ható s á ghoz, hogy keresztelő t akart tartani 2007. december 31.­én a kö zs ég faluh á z á ban. 2007. december 3.­á n telefonon tö rtént  megkeres és ére a polg á rmester elő bb ú gy nyilatkozott, hogy szabad a terem, utó bb arra hivatkozva    utas ította el a terem b érbeadá s á t, hogy egy Egyesület rendez ott szilveszteri bá lt, cig á nyoknak   semmilyen sz órakoz á s cé ljára nem adja ki. A polgá rmester többször, nyilvánosan kijelentette, a „faluh á z nem való a cigá nyoknak”.

 

 Az eljár ás al á vont ír ásbeli nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy csak civil és t ársadalmi      szervezetek vehetik bérbe a faluh ázat, magánszemélyek részére kizár ó lag halotti tor célj ára bocs átják rendelkezésre. A tárgyaláson a felek arra a k ö zö s megegyezésre jutottak, hogy falugyű lést fognak összehívni, ahol    minden helyi lakos elő adhatja nyilv ánosan a s érelmeit, majd ezek ismeretében, szü ks ég szerintk épviselő ­testü leti ü lést tartanak az érdemi d ö ntések meghozatalára.

 

Az eljár ás al á vont megkü ldte a falugy ű lésen k észü lt jegyző k ö nyvet. A rendezv ény v ég én a  polg á rmester nyilvánosan megkö vette a k érelmező t, melyet k ézfogással er ő s ítettek meg a jelenl év ő k   elő tt. Ugyancsak megkü ldte a polg ármester a rendk ív ü li képviselő ­testü leti ü lésen készü lt  jegyző k önyvet, mely magában foglalja a K épviselő ­testü let határozatát, amely minden helyi lakos szám ára a civil és társadalmi szervezetekkel azonos felté telekkel teszi lehető v é a faluház és a kultú rh áz b érletét. Az eljár ás alá vont arró l is tá jékoztatta a ható s ágot, hogy a falu­ és a kultú rh áz gondnoki teendő it egy k ö zelben lakó roma asszonyra bízta.

 

 A k érelmező elfogadta az eljár ás alá vont bocs ánatk ér és ét és kérte az elj ár ás megszü ntetés ét, mivel      ü gy ében érdemi – pozit ív – v áltozás tö rtént (a faluh áza mindenki számára bérbe vehető ).

 

 A Hat ó s á g az eljá rást a Ket. 31. §­ á nak (1) bekezd és c) pontja alapj án v égz éssel megszü ntette.

 

  1. má jus 30.