902_2009

902/2009

 

 

Kérelmezők az IRM Anti-diszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózatának ügyvédjén  keresztül fordult a hatósághoz, sérelmezve, hogy egy vidéki településre minisztériumi  támogatási szerződéssel történt beköltözésük után a jegyző nem volt hajlandó a lakcím-  változás tényét átvezetni. A kérelem szerint továbbá az önkormányzat képviselőtestülete  rendkívüli ülésén a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv készítésének időszakára  változtatási tilalmat rendelt el az érintett településrészre, így a területen nem végezhető  semmilyen építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Meglátásuk szerint mindkét  intézkedés kiváltó oka az volt, hogy az önkormányzat nem kívánta elősegíteni további roma  családok betelepülését.

 

A hatóság az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében felhívta a település jegyzőjét és  polgármesterét nyilatkozata becsatolására, figyelembe vette a nemzeti és etnikai kisebbségi  jogok országgyűlési biztosának ügyben tett megállapításait, valamint tárgyalást tartott.

 

Az eljárás során – összhangban az Ombudsman megállapításaival is – a hatóság  megállapította, hogy kérelmezők több alkalommal is megjelentek a polgármesteri  hivatalban lakcímváltozás-bejelentés céljából, ugyanakkor a szükséges dokumentumok  hiányában a polgármesteri hivatal dolgozói jogszerűen tagadták meg a kérelem  teljesítését, illetve szólították fel őket szóban a szükséges iratok becsatolására.

 

Az önkormányzati rendelet vonatkozásában felmerül a közvetett hátrányos  megkülönböztetés lehetősége, mivel a rendelet – noha látszólag az egyenlő bánásmód  követelményének megfelel – a hátrányos helyzetű, többségében roma személyeket adott  esetben nagyobb arányban hozhatja hátrányos helyzetbe, elsősorban a szociális  bérlakások építésének megakadályozásával.

 

 A hatóság e vonatkozásban ugyanakkor a rendelet elfogadásának tárgyilagos mérlegelés  szerinti ésszerű indokául fogadta el eljárás alá vontnak a település rendezési tervét  készítő cég nyilatkozatával alátámasztott érvelését, mely szerint az érintett településrész  további jelentős fejlesztése az ehhez szükségszerűen kapcsolódó beruházások  aránytalanul magas volta miatt nem indokolt, elkerülendő. Figyelembe vette a hatóság  azt is, hogy – amint ez a Regionális Közigazgatási Hivatal által az Ombudsman részére  adott, fent említett állásfoglalásból is kiderül – a település rendezési terve előkészítés  alatt áll, a folyamat már jóval kérelmezők és rokonaik beköltözése előtt megkezdődött.

 

 Fentiekre tekintettel nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont cég megsértette az  egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmet el kellett utasítani.

 

 

  1. május