EBH/1115/2011

EBH/1115/2011

 

Az eljárás előzményét képező ügyben a panaszos kérelmében előadta, hogy munkáltatója, egy  egyházi fenntartású szeretetotthon megsérti vele és munkatársaival szemben az egyenlő  munkáért egyenlő bér elvét, valamint zaklató megjegyzéseknek van kitéve, aminek oka roma  származása. A panaszos kérelmét visszavonta, tekintettel arra, hogy saját maga és  munkatársai érdekeinek képviseletére az intézményben szakszervezetet alakította, amelynek ő  lett az elnöke. E körülmény, és a korábbi vezető távozása miatt a panaszos bízott abban, hogy  sérelmeik orvoslást nyernek. Utóbb benyújtott kérelmében előadta, hogy munkáltatója  érdekképviseleti szervezkedését kifejezetten rossz szemmel nézi, zaklató magatartásnak van  kitéve emiatt (közvetlen felettese minden lépését figyeli, számára ismeretlen tartalmú  jegyzőkönyvek, feljegyzések készülnek a „mulasztásairól”, az intézmény vezetői jó tanácsként,  ígéretekkel, illetve fenyegetéssel is igyekeznek a szakszervezeti tevékenység felhagyására  rászorítani). Emellett az intézményben a szakszervezetben részt vevők munkaterhét növelték,  valamint korlátozták a mobiltelefon-használatot, írásban szabályozták az ebédidőt, stb.  Mindezek eredményeként a munkatársak tágabb közösségével szemben, a jelen ügy tárgyát  képezően pedig a Kérelmezővel szemben ellenséges, támadó, megfélemlítő környezet alakult  ki.

 

Az ügyben a hatóság tárgyalást tartott, amelyen az eljárás alá vont a panaszos által előadott  tényeket érdemben nem vitatta, előadta, hogy a szakszervezet megalakítását nem nézi jó  szemmel, ám a sérelmezett intézkedések nem ehhez kapcsolódnak, azok a munkáltatói jogok  jogszerű gyakorolása körében maradnak.

 

A hatóság az ügyben megállapította, hogy a bértábla alapján nem mutatható ki  összefüggés a roma származás és az alacsonyabb bér között, egyrészt az eltérések csekély  összege, de főként amiatt, mert az eltérítés nem kizárólag vagy többségében a roma  származásúként azonosított munkavállalókat érintette. Az intézményben elhangzott  rasszista megjegyzések vonatkozásában a hatóság megállapította, hogy azok, bár  sérelmesek voltak, a zaklatás szintjét nem érték el. Az érdekképviseleti szervezkedés és a  munkáltató zaklató magatartása között viszont egyértelmű összefüggést állapított meg a  hatóság, ezért a jogsértést megállapította, és eltiltotta a munkáltatót a jövőbeni  jogsértéstől.

 

 Budapest, 2011. december