EBH/114/2011

EBH/114/2011

 

A hatóság előtt közérdekű igényérvényesítő azt valószínűsítette, hogy roma származású  személyeket nem engednek be egy vidéki városban levő vendéglátóhelyre. Az általa megnevezett  személyek személyes tapasztalata alapján kérte a hatósági vizsgálatot, mivel valós veszélyét látta  annak, hogy a nála panaszt tevő egyéneken túl másokat is érint. A sérelem az a fajta szolgáltatói  gyakorlat, miszerint egy vendéglátóhelyen a mindenki által igénybe vehető szolgáltatásokat az  üzemeltető gazdasági társaság alkalmazottai roma személyektől megtagadják; emberi méltóságot  sért, megalázó helyzetbe hozza az érintetteket.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a szolgáltatás kérelemben sérelmezett megtagadásának  hátterében az etnikai kisebbséghez való tartozás állt –e, azzal összefüggésben megállapítható –e a  közvetlen hátrányos megkülönböztetés. A hatóság bizonyítási eljárása során tesztelést tartott,  aminek során a roma tesztelőket – a kontrollszemélyként közreműködő nem roma tesztelőkkel  szemben - nem szolgálták ki a vendéglátóhelyen. Továbbá adataik zártan kezelését kérő ún.  védett tanúk meghallgatására is sor került, akik az általuk tapasztalt sérelmek körülményeiről  számoltak be.

 

Eljárás alá vont védekezését arra alapozta, hogy a helyiség zártkörűen működik, azaz  kizárólag tagsági kártyával rendelkező személyeket engednek fogyasztani. Ezáltal a ki nem  szolgált személyek sérelme erre vezethető vissza, mivel a - limitált (tűzvédelmi szempontból  maximálisan beengedhető létszámnak megfelelő) számban kiadott - klubtagsági hiányában  tagadták meg kiszolgálásukat. Azon túlmenően, hogy bizonyítást nyert, hogy eljárás alá vontnak  a hatályos jogszabályok alapján nincsen lehetősége zárt klubtagsági rendszerben folytatni  tevékenységét; a hatóság megállapította, hogy a tagsági kártya bemutatásának kérése nem volt  konzekvens gyakorlat; azt nem mindenkitől és nem minden esetben kérték. Továbbá a tagsági  kártyák kiosztása is ad hoc módon történt, annak feltétele és szűrője, hogy kinek biztosítják és  kinek nem; nem volt.  A hatóság eljárás alá vont azon érvelését nem vitatta, miszerint bizonyos esetekben  ésszerű intézkedés, gyakorlat bizonyos személyek kiszolgálását megtagadni; tipikusan korábban  rendbontó, botrányos viselkedést tanúsító személyek esetében; akik mások testi épségére,  biztonságára, valamint a helyiség berendezéseire veszélyesek lehetnek. Azonban a tárgyi ügyben  vizsgált panasz – a roma kisebbséghez való tartozás alapján megvalósított diszkrimináció –  tekintetében nem tudta értékelni, mivel ezen gyakorlat csak abban az esetben jogszerű, ha nem ad  lehetőséget visszaélésekre és nem vezet egy etnikai csoport teljes kitiltásához. A kitiltásnak  következetesnek és objektívnek kell lennie, azokkal a személyekkel szemben, akik korábban  olyan magatartást tanúsítottak, amely összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen a kulturált  szórakozással. S mivel a személyes negatív érintettség a szórakozóhellyel összefüggésben sem  kérelmezők, sem a tesztelők esetében nem volt megállapítható; annak okaként a ki nem szolgált  személyek közös vonása; az etnikai kisebbséghez való tartozás volt meghatározható. Ennek  ellenkezőjét eljárás alá vont bizonyítani nem tudta.  Eljárás alá vont kimentésében hivatkozott továbbá arra is, hogy a szórakozóhely  alkalmazottai, rendszeres vendégei, valamint a Kft. tulajdonosai közül több személy romának  vallja magát. A hatóság ezen érvelést a kérelemben megfogalmazott sérelem értékelésekor nem  tudta elfogadni, miszerint vannak romák, akikkel eljárás alá vont jó viszonyt ápol. Ez a tény  önmagában és egyértelműen nem zárja ki azt, hogy más roma származású személyek rajtuk kívül  hátrányt szenvedjenek.

 

 

Eljárás alá vont a rendelkezésre álló bizonyítékok ellenére következetesen tagadta az etnikai  kisebbséghez való tartozás alapján megvalósított diszkriminációs gyakorlatot, azonban érdemben  kimenteni magát nem tudta; ahogyan a kiszolgálás jogszerű megtagadását sem igazolni.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság a vendéglátóhelyet működtető gazdasági társaságot  elmarasztalta, a jogsértő magatartás jövőbeni magatartásától eltiltotta, valamint  határozatának nyilvánosságra hozatalát rendelte el.

 

  1. február