EBH/115/2011

EBH/115/2011

 

A hatóság előtt közérdekű igényérvényesítő azt valószínűsítette, hogy roma származású  személyeket nem engednek be egy vidéki városban levő vendéglátóhelyre.. Az általa megnevezett  személyek személyes tapasztalata alapján kérte a hatósági vizsgálatot, mivel valós veszélyét látta  annak, hogy a nála panaszt tevő egyéneken túl másokat is érint. A sérelem az a fajta szolgáltatói  gyakorlat, miszerint egy vendéglátóhelyen a mindenki által igénybe vehető szolgáltatásokat az  üzemeltető gazdasági társaság alkalmazottai roma személyektől megtagadják; emberi méltóságot  sért, megalázó helyzetbe hozza az érintetteket.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a szolgáltatás kérelemben sérelmezett megtagadásának  hátterében az etnikai kisebbséghez való tartozás állt –e, azzal összefüggésben megállapítható –e a  közvetlen hátrányos megkülönböztetés. A hatóság bizonyítási eljárása során tesztelést tartott,  aminek során mind a roma, mind a nem roma tesztelőket kiszolgálták a vendéglátóhelyen.  Továbbá adataik zártan kezelését kérő ún. védett tanúk meghallgatására is sor került, akik az  általuk tapasztalt sérelmek körülményeiről számoltak be. Az eljárás során tárgyalást tartott a  hatóság, ahol közérdekű igényérvényesítő és a söröző képviselője személyesen előadhatták  nézőpontjaikat. Mivel mindkét fél hangsúlyozta a roma kisebbség esélyegyenlőségének  fontosságát, az együttműködésre, közös megoldásra való szándék volt az uralkodó. A felek  megállapodtak abban, hogy a jövőben a romákkal kapcsolatos, bármelyik fél részéről felmerülő  problémák kezelésében egymás segítségére lesznek, arról egymást közvetlenül értesítik,  tárgyalásos úton rendezik ezeket. Ennek következtében a jövőbeni hatékony kommunikációra  összpontosító egyezséget még a tárgyaláson aláírták a felek; kérve annak hatóság általi  jóváhagyását.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság a tárgyalási jegyzőkönyv mellékleteként megszövegezett  egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

  1. február