EBH/144/2011

EBH/144/2011

 

A hatósághoz két panasz érkezett egy sörözővel szemben arra való hivatkozással, hogy a  sörözőben megtagadják a roma származású személyek kiszolgálást és belépését, illetve a  kiszolgálást tagsági kártyához kötik. Az egyéni panaszokkal egyidejűleg a helyi  rendőrkapitányság továbbította a hatósághoz a sörözővel szemben tett 5 feljelentést, amelyek  az egyéni panaszokban említett időpontokban elszenvedett hasonló sérelmekről számoltak be.

 

A hatóság külön eljárásában vizsgálta a panaszok megalapozottságát, tekintettel arra, hogy a  sérelem különböző időpontban történt és a szolgáltatás megtagadásának is csak az egyik  esetben volt a tagsági kártya hiánya az oka.  Az eljárás alá vont társaság a tárgyaláson nem tagadta, hogy megtagadta a szolgáltatást a  kérelmezőktől, azonban döntését azzal indokolta, hogy a panaszosok egy általa garázda  csoportként hivatkozott társaság tagjai, akiktől korábbi rendbontásaik, fenyegetéseik miatt  tagadták meg a szolgáltatást. A garázda csoport tagjait azonban az eljárás alá vont nem tudta  azonosítani, és a hatóság többszöri felhívására sem volt hajlandó megjelölni azon  alkalmazottait, akik a sérelem elszenvedésének napján a sörözőben tartózkodhatnak és akik  nyilatkozni tudtak volna arra, hogy pontosan kik tartoztak a rendbontó csoporthoz.  A tagsági kártyával kapcsolatban sem nyilatkozott az eljárás alá vont társaság a  vonatkozásban, hogy pontosan kiknek adott tagsági kártyát, illetve azt milyen feltételhez  kötötte.

 

Tekintettel ara, hogy az eljárás alá vont társaságon állt a bizonyítási teher, a  nyilatkozattétel megtagadásával nem mentesülhetett a felelősségre vonás alól, a hatóság  a rendelkezésére álló adatok alapján állapította meg a tényállást, elsősorban a  kérelmezők nyilatkozatait alapul véve. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont  társaság nem bizonyította, hogy a szolgáltatás megtagadásának a kérelmezők etnikai  hovatartozásától független oka volt, és e vonatkozásban a hatóság többszöri  felhívásának sem tett eleget, akadályozta, hogy a hatóság a tényállás feltárása érdekében  további lépéseket tegyen. A kérelmezők által valószínűsített körülményeket hitelt  érdemlően nem cáfolta és az általa előterjesztett érdemi védekezését sem támasztotta  alá, így a hatóság az eljárás alá vont társaság elmarasztalása mellett döntött. A  rendelkezésre álla adatok alapján a hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont  társaság Karnis a panaszosoktól az Ebktv. 8. § e) pontja szerinti védett tulajdonságuk  miatt tagadta meg a szolgáltatást, ezzel közvetlen hátrányos megkülönböztetést  alkalmazott roma származásukkal összefüggésben.  A hatóság határozatában hangsúlyozta, hogy egy szolgáltató alappal tagadhatja meg a  szolgáltatást a rendbontó, a személyzetet fenyegető személyektől, de intézkedése csak  abban az esetben jogszerű, ha nem ad lehetőséget visszaélésekre és nem vezet egy etnikai  csoport teljes kitiltásához. A kitiltásnak következetesnek és objektívnek kell lennie, az  érintett személyeket egyértelműen be kell tudnia azonosítania a vendéglátóhelynek.  Tárgyi ügyben az eljárás alá vont nyilatkozataiból azt lehetett megállapítani, hogy nem  volt egyértelmű, hogy ki tartozik a kitiltott csoporthoz, vagy hogy a kitiltás pontosan  hány főt érintett.  A hatóság az Ebktv. 16.§ b), c) és d) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket  rendelte alkalmazni: eltiltotta a társaságot a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától,  a két külön vizsgált ügyben összesen 400.000 forint összegű bírságot szabott ki és  határozatának nyilvános közzétételéről is rendelkezett.