EBH/301/2011

EBH/301/2011

 

A hatóság előtt kérelmező azt sérelmezte, hogy reprodukciós eljárásban vett részt és emiatt az  iskola - ahol nyelvtanárként dolgozott - igazgatója vele szemben zaklató magatartást tanúsított.  Kérelmében előadta, hogy miután a munkáltatói jogkör gyakorlója tudomást szerzett arról, hogy  munkajogi értelemben a meddőségi kezelések miatt anyasági védelem alatt áll, és ezáltal  munkaviszonyát jogszerűen megszüntetni nem tudja; igyekezett munkavégzését ellehetetleníteni.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a zaklatás törvényi tényállásában megnevezett  kritériumok tárgyi ügyben megvalósultak –e. A panasz hátterében valóban a reprodukciós  eljárásban való részvétel állt –e, azaz megállapítható –e, hogy a hátrányos megkülönböztetés  speciális formája, a zaklatás emiatt alakult ki. A hatóság a bizonyítás körében tárgyalást tartott; a  felek nyilatkozatainak értékelésén túl tanúkat hallgatott meg az iskola alkalmazottai közül.  Kérelmező a saját telefonjával készített hangfelvételt is a hatóság rendelkezésére bocsátott,  amivel igazolta az igazgató vele szemben használt sérelmes, arrogáns, megszégyenítő hangnemét,  megalázó kijelentéseit. A hangfelvételek igazolták , hogy az igazgató által Kérelmezővel szemben  több ízben használt hangnem és modor lekezelő, és tiszteletlen egy (női) munkavállalóval  szemben. Az, hogy Kérelmező mindezt magára nézve megalázónak és megszégyenítőnek ítélte  meg, nem volt vitatható, és a hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján ezt  alátámasztottként értékelte. A felvételek ellenséges, megalázó légkör kialakulását támasztják alá  minden esetben, aminek keretein belül Kérelmező kiszolgáltatottsága és elnyomása  megállapítható. A hatóság az ok-okozati összefüggést egyértelműen megállapította, miszerint a  kérelmezővel szembeni hozzáállás annak következtében fordult át támadóvá, amint felszínre  került a munkajog által biztosított anyasági védelem a meddőségi kezelés miatt, amely a  munkaviszonyának megszüntetését rendes felmondással nem tette lehetővé. A hatóság  megjegyzi, hogy külön értékelendő volt az a körülmény, hogy a kollegák Kérelmezőről alkotott  véleményében, személyiségének megítélésében közrehatott, hogy egy szenzitív, személyes és  intim információról szereztek tudomást vele kapcsolatban. Az eljárás során kérelmezőt rendkívüli  felmondással elbocsátották, amit a hatóság megtorlásként értékelt.

 

A hatóság eljárás alá az iskolát, kérelmező munkáltatóját vonta, aki a foglalkoztatási  jogviszonyban köteles biztosítani az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, tehát  minden munkavállalójáért felelősséggel tartozik, fokozott módon saját cselekedeteiért.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság a kérelemnek helyt adott; megállapította mind a zaklatás,  mind a megtorlás tényállásának megvalósulását. Szankcióként 500,000 Ft bírság  megfizetését írta elő, valamint jogerőre emelkedett határozatának 3 hónapra történő  nyilvánosságra hozatalát rendelte el mind az iskola, mind a hatóság honlapján.

 

A munkáltató a hatóság határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi  Bíróság előtt.