EBH/67/2011

EBH/67/2011

 

A kérelmező társadalmi és érdekképviseleti-szervezet, a hatóság előtt eljárást kezdeményezett egy  községi önkormányzat ellen amiatt, hogy az önkéntesei által bejárt, az önkormányzat  fenntartásában lévő öt általános iskola egyike sem felel meg a komplex akadálymentesítés  követelményének, annak ellenére, hogy a teljesítés törvényi határideje már 2009. december 31-én  lejárt. Továbbá az ugyancsak fenntartásában levő szociális alapellátást nyújtó, kérelemben  megnevezett intézmény akadálymentesítésének elmulasztását is megnevezte panaszában.

 

Kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat - azáltal, hogy mint fenntartó nem gondoskodott  az iskolák, valamint a gondozási központ komplex akadálymentesítéséről - megsértette az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  (Ebktv.), a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. Törvény (Fot.), és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (Oték.)  rendelkezéseit.

 

A hatóság az eljárás során több tárgyalást tartott, a felek egymás között több alkalommal  egyeztettek az eljárás alá vont által is elismert hiányosságok orvoslása céljából.

 

A felek a gondozási központ vonatkozásában egyezséget kötöttek, mivel az önkormányzat annak  felújítását 2011. december 31-ig vállalta. Megállapodásukat a hatóság határozatával jóváhagyta, a  kérelem ezt meghaladó részében érdemi döntésre került sor. Megállapítást nyert, hogy a fenntartó  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a Fot-ban foglalt törvényi  határidőre egyetlen alapfokú iskolai szolgáltatást nyújtó intézménye sem lett akadálymentesítve.  A hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy a jogsértő állapotot szüntesse meg, és a komplex  akadálymentesítést ezen közszolgáltatás vonatkozásában egy intézmény tekintetében valósítsa  meg legkésőbb 2012. december 31. napjáig. Továbbá felhívta az eljárás alá vontat arra, hogy  amennyiben bármelyik, 2007. április 1-jén már működő közszolgáltatást nyújtó intézményénél  felújítási, beruházási munkák végzését kezdi meg a jövőben, tegyen eleget a komplex  akadálymentesítési kötelezettségének.