EBH/805/2011

EBH/805/2011

 

 

A hatóság előtt kérelmező azt sérelmezte , hogy mihelyt a munkahelyén a munkáltatói jogkör  gyakorlójával, egy kisvállalkozás ügyvezetőjével közölte terhességét, a vezető megalázó,  megszégyenítő módon nyugtázta a bejelentését, és minősíthetetlen módon, fenyegető stílusban  beszélt vele. A vezető Kérelmező tudtára adta, hogy terhessége anyagi jellegű problémát okoz a  cégnek, amiért kártérítéssel tartozik. A reakció emberi méltóságot sértő volta, munkáltatóhoz  való méltatlansága a veszélyeztetett terhes munkavállaló egészségére is kihatással volt, továbbá  a tényleges munkavégzés jövőbeni alapjait ásta alá.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a zaklatás törvényi tényállásában megnevezett  kritériumok tárgyi ügyben megvalósultak –e. A jogsértés hátterében valóban a terhesség állt –e,  azaz megállapítható –e, hogy a hátrányos megkülönböztetés speciális formája, a zaklatás emiatt  alakult ki. A hatóság tárgyalást tartott; meghallgatta a feleket és tanúkat a vállalkozás  alkalmazottai közül, akik tudomással bírtak a bejelentés előtti és utáni munkahelyi viszonyokról.  Kérelmező a saját telefonjával készített hangfelvételt is a hatóság rendelkezésére bocsátott,  amivel igazolta az ügyvezető vele szemben használt sérelmes, arrogáns, megszégyenítő  hangnemét, megalázó kijelentéseit. A hangfelvétel igazolta , hogy az ügyvezető és üzleti partnere  a Kérelmezővel szemben a terhességét és annak a vállalkozásra vetített negatív következményeit  taglaló beszélgetés során lekezelő, és tiszteletlen hangnemet használt a panaszossal szemben. Az  a tény, hogy Kérelmező mindezt magára nézve megalázónak és megszégyenítőnek ítélte meg,  nem volt vitatható, és a hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján ezt alátámasztottként  értékelte. A hatóság az ok-okozati összefüggést egyértelműen megállapíthatónak ítélte, miszerint  a kérelmezővel szembeni hozzáállás annak következtében fordult át támadóvá, amint  nyilvánvalóvá vált, hogy egy időre kiesik a munkavégzésből a terhessége miatt. A hatóság  megjegyzi, hogy a zaklatás megállapításához elegendő akár egyszeri sérelmes élethelyzet  beigazolódása, nem kritérium az, hogy egy folyamat legyen, és állandósuljon a zaklató  magatartások sora.

 

A hatóság eljárás alá a munkáltatót vonta, aki foglalkoztatási jogviszonyban köteles biztosítani az  egyenlő bánásmód követelmény megtartását, tehát minden munkavállalójáért felelősséggel  tartozik, fokozottan érvényes ez saját cselekedeteire.

 

Fentiekre tekintettel a hatóság a kérelemnek helyt adott; megállapította a zaklatás  tényállásának megvalósítását. Szankcióként 600,000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a  jogsértőt, valamint jogerőre emelkedett határozatának 3 hónapra történő nyilvánosságra  hozatalát rendelte el mind a hatóság, mind a gazdasági társaság honlapján.